Skip to main content

Prednostni akcijski okvir za Slovenijo

Direktiva o habitatih v 8. členu govori tudi o postopku določanja ukrepov in njihovega sofinanciranja. Ta člen je postal »aktiven«, ko so države članice status območij, določenih na osnovi Direktive o habitatih (angl. kratica pSCI) in nato potrjenih s strani Evropske Komisije (angl. kratica SCI), spremenile v posebna ohranitvena območja (angl. kratica SAC). Slovenija je to storila januarja 2012. Ta člen določa, da Komisija v soglasju z državo članico opredeli ukrepe, nujne za ohranitev ali ponovno vzpostavitev ugodnega stanja ohranjenosti prednostnih naravnih habitatnih tipov in prednostnih vrst in oceno njihovega financiranja in sofinanciranja s strani EU. Komisija nato ob upoštevanju razpoložljivih virov financiranja na podlagi ustreznih instrumentov EU sprejme prednostni okvir ukrepanja, ki ga je treba izvesti, vključno s sofinanciranjem.

Evropska komisija je državam članicam leta 2012 predlagala, da se pošiljanje ocen sofinanciranja opravi na enoten način za vse države članice, ter, da države članice že kar same opredelijo prednostni okvir ukrepanja (angl. kratica PAF). Prav tako je Komisija predlagala, da se ta naj nanaša na vse vrste in habitatne tipe za katere so določena območja Natura 2000, torej tudi ptice in neprednostne vrste. Večina držav članic je ta predlog sprejela, zato vsaka država pripravi ti. Prednostni okvir ukrepanja za finančno obdobje 2014-2020 (PAF - Priority Action Framework), ki vsebuje ukrepe, potrebne za ohranitev oz. ponovno vzpostavitev ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v Natura 2000 območjih.

PAF se je tako trenutno spremenil v načrtovalsko orodje, s katerim naj bi okrepili financiranje Nature 2000 iz finančnih inštrumentov EU.

Prednostni akcijski okvir za Slovenijo je nastal v okviru LIFE+ projekta SI Natura Upravljanje. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ga je v Bruselj poslalo 10. decembra 2013.

Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 – For the EU Multiannual Financing Period 2014-2020. Slovenia. / Prednostni akcijski okvir za finančno obdobje 2014-2020. Slovenija. (pdf, 52 strani), Appendices / Dodatki (pdf, 65 strani)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava