Skip to main content

Pričetek vrednotenja ekosistemskih storitev na območju Nature 2000 Boč - Haloze - Donačka gora

V petek, 11. junija 2021, smo v projektu LIFE-IP NATURA.SI izvedli prvo delavnico priprave nabora ekosistemskih storitev. To je prvi korak pri izvedbi ocene vpliva projektnih aktivnosti na ekosistemske storitve.

Zasnovan prvi nabor ekosistemskih storitev za spremljanje vpliva projekta

V sklopu spremljanja učinkov projekta bomo spremljali vpliv konkretnih akcij ohranjanja na ekosistemske storitve. Prvi korak pri tem je opredelitev, katere ekosistemske storitve so prisotne na posameznem območju. Med izbranimi storitvami bomo v naslednjih fazah na podlagi ocene njihove pomembnosti za prebivalce in uporabnike območja pripravili nabor storitev, ki jih bomo spremljali v projektu.

Na prvi delavnici priprave nabora smo se posvetili območju Nature 2000 Boč – Haloze - Donačka gora, ki je del pilotnega območja Štajerska. Spletno delavnico je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z neformalno skupino SOES – Skupine za obravnavo ekosistemskih storitev v Sloveniji, katere člana sta projektna partnerja Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije. Udeležilo se jo je 20 sodelavcev iz 8 partnerskih institucij: Gozdarskega inštituta Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave.

Testno območje, ki bo vzor za druga pilotna območja LIFE-IP NATURA.SI

V prvem delu delavnice so se udeleženci spoznali z samim območjem: katere vrste in habitatne tipe Nature 2000 naslavlja projekt, kakšno je njihovo stanje na območju ter katere projektne aktivnosti so že bile izvedene na terenu. Sledila je predstavitev koncepta ekosistemskih storitev in procesa ocenjevanja njihovega stanja. Predstavitvam je sledil praktični del delavnice, kjer so udeleženci na podlagi svojega poznavanja obravnavanih vrst in habitatnih tipov določili prisotne ekosistemske storitve na Natura 2000 območju ter jih razvrstili glede na pomembnost.

Tako organizatorji kot udeleženci ocenjujemo delavnico kot uspešno. Suzana Vurunić, strokovna sodelavka ZGS iz Območne enote Nazarje, in moderatorka delavnice je ob zaključku delavnice povedala: »Izjemno pozitivno sem presenečena nad zanimanjem in vključenostjo udeležencev. Dosegli smo oba ključna cilja delavnice. Partnerje iz različnih institucij smo seznanili s habitatnimi tipi in vrstami ter njihovo problematiko in z njihovo pomočjo pripravili nabor ekosistemskih storitev na območju Nature 2000 Boč - Haloze - Donačka gora. Dragoceno je bilo slišati mnenja o ekosistemskih storitvah iz različnih strokovnih institucij za isti habitatni tip oz. habitat vrste. Tako vsebinski kot organizacijski predlogi nam bodo v pomoč pri izboljšanju prihajajočih delavnic za ostala projektna območja Nature 2000.« 

Zakaj spremljamo vplive projekta na ekosistemske storitve?

Temeljni namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki prispevati k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Poleg izboljšav na državni ravni bodo partnerji v projektu izvedli tudi konkretne akcije na terenu v osmih območjih Nature 2000 in izbranih stavbah kulturne dediščine, katerih namen je izboljšanje stanja ciljnih vrst in habitatnih tipov na projektnih pilotnih območjih.

Z izvajanjem konkretnih akcij ohranjanja pa ne bomo vplivali le na stanje življenjskih prostorov ciljnih vrst in habitatnih tipov, ampak tudi na ekosistemske storitve. Ekosistemske storitve so koristi, ki jih ljudje pridobivamo iz ekosistemov in prispevajo k naši blaginji, zdravju in razvoju. Imajo pomemben vpliv na našo varnost, osnovne življenjske potrebščine, zdravje, dobre socialne odnose in svobodo izbire ter delovanja.

Delimo jih na:

  • oskrbovalne storitve (hrana, voda, material, energija …),
  • uravnalne storitve (čiščenje zraka, vode, preprečevanje hrupa, varstvo pred poplavami in plazovi, opraševanje …),
  • kulturne storitve (rekreacija, sprostitev, izobraževanje, znanstvena in simbolna vrednost …).

V projektu bomo opredelili neposredne povezave med projektnimi aktivnostmi in ekosistemskimi storitvami na območjih izvajanja konkretnih akcij ohranjanja ter ocenili vpliv projekta na njihovo stanje in razpoložljivost.

Vir: AlpES - Kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v alpskem prostoru

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava