Skip to main content

Projekt za vrste in habitatne tipe Pivških presihajočih jezer

Projekt Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (PIVKA.KRAS.PRESIHA) bo prejel finančno podporo Evropske unije. 
Cilj projekta Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (PIVKA.KRAS.PRESIHA) je izboljšati stanje habitatnega tipa presihajoča jezera in habitatnega tipa vzhodna submediteranska suha travišča ter in šestih kvalifikacijskih vrst metuljev, ptic, netopirjev in dvoživk. Ob zaključku projekta bo v boljšem ohranitvenem stanju 78 ha zemljišč.

Da bi uveljavili kmetovanje, ki bo primerno za obravnavane vrste in habitatne tipe, bodo odkupili kritična zemljišča  na teh zemljiščih sklenili pogodbeno varstvo ali skrbništvo. Primerno kmetovanje bodo izvajali z ustreznim časom in intenziteto košnje, krčenje zarasti na kmetijskih površinah in izvajanje paše po sistemu čredink. Sočasno bodo odstranjevali invazivne tujerodne vrste. Za izboljšanje stanja velikega pupka bodo dva kala obnovili in dva vzpostavili na novo. Da bi izboljšali stanje netopirja  stanja malega podkovnjaka, bodo na kotiščih uredili izletne line in druge posege v netopirjevih zatočiščih. 

Ker se obiskovanje jezer in celotnega območja povečuje, bodo uredili mrežo vstopnih točk s prostori za parkiranje. Ekomuzej Pivških presihajočih jezer bodo obogatili z interpretacijo habitatnih tipov in vrst.

Vodilni partner projekta je Občina Pivka, skupna vrednost projekta znaša 3 milijone evrov, sofinancira ga Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava