Skip to main content

Projekti za ohranjanje narave skupaj s Hrvaško

Spomladi se začenja pet novih čezmejnih projektov za krepitev ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture. V projektih, ki bodo potekali do leta 2026, sodeluje več kot 25 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške. Za projekte bo v programu Interreg namenjenih več kot 4.000.000 evrov evropskih sredstev.

Konec februarja je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj kot organ upravljanja Interreg Programa Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2021-2027 organiziralo svečan podpis desetih pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za standardne projekte prednostnih nalog 1 in 3, ki so bili odobreni v okviru prvega roka javnega razpisa. Skupna vrednost pogodb znaša okvirno 9 milijonov evrov. Od tega bo približno polovica evropskih sredstev namenjena za 5 novih projektov v okviru prednostne naloge 1 (Zelena in prilagodljiva regija) specifičnega cilja 2.7 (Krepitev varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, med drugim v urbanih območjih, ter zmanjševanje vseh oblik onesnaževanja). Projekti se bodo začeli v marcu ali aprilu 2024 in bodo potekali do avgusta ali septembra 2026.

CarEx: V skrbi za suhe travnike pomembne za biotsko pestrost

Cilj projekta je razviti načine upravljanja s travniki (poudarek na košnji), ki bodo zagotavljali ugodno stanje biotske raznovrstnosti in oceniti velikost učinka. Nekatere nove pristope pri upravljanju bodo predhodno testirali na travnikih pilotnih območij. V projektu bodo opredelili ključne parametre za upravljanje s suhimi travišči na projektnih območjih Kozjanski park in Park prirode Žumberak Samoborsko gorje. 

Projektni partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo, Kozjanski park, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

FoRESisT: Ohranjanje in vrednotenje gozdnih in kmetijskih ekosistemov v čezmejnem območju

Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti habitatov, podpreti biotsko raznovrstnost in ovrednotiti storitve ekosistema na programskem območju, zlasti v povezavi z gozdovi, kmetijskimi in sladkovodnimi habitati, ki se soočajo s slabim stanjem ohranjenosti zaradi številnih groženj.

Projektni partnerji: Grad Opatija, Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Hrvatski šumarski institut, Gozdarski inštitut Slovenije, Univerza na Primorskem – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Nativa, Inštitut za trajnostno rast.

TransPlant: Integralna čezmejna zaščita Natura 2000 rastlinskih vrst

Projekt je usmerjen v pripravo varstvenih smernic in ukrepov za tri rastlinske vrste Nature 2000: dinarsko smiljko, Scopolijev repnjak in raznolistno mačino. Na podlagi aktivnih varstvenih ukrepov, ki bodo izvedeni na terenu ter temeljijo na poznavanju današnje razširjenosti vrst in razumevanju vpliva podnebnih sprememb v prihodnosti, bodo pripravili dolgoročno strategijo za njihovo varstvo na čezmejnem območju.

Projektni partnerji: Prirodoslovni muzej Rijeka, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Istarska županija, Univerza na Primorskem – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Javna ustanova »Nacionalni park Risnjak«, Javni zavod park Škocjanske jame, Općina Matulji, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

BEE(A)WARE: Multidisciplinarna krepitev zmogljivosti in razvoj novih rešitev z namenom ohranjanja, varovanja in povečanja števila ogroženih skupin divjih opraševalcev in medonosne čebele v ekosistemu

Glavni cilj projekta je izboljšati znanje in trenutne prakse o varstvu in ohranjanju divjih opraševalcev ter medonosnih čebel na čezmejnem območju s pomočjo skupnih multidisciplinarnih in integriranih orodij. Z oblikovanjem čezmejne mreže za varstvo opraševalcev bodo vzpostavili dolgoročno sodelovanje med partnerji in ciljnimi skupinami. Za pilotno območje projekta, ki vključuje Biosferno območje Mura-Drava-Donava in Krajinski park Goričko, bodo izdelali skupni Strateški načrt za trajnostno ohranjanje divjih opraševalcev in medonosne čebele.

Projektni partnerji: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javni zavod Krajinski park Goričko, Galerija – Muzej Lendava / Galéria – Múzeum Lendva, Nacionalni inštitut za biologijo.

ZeleNatura: Izboljšanje urbane infrastrukture za bolj zelena jedra severnega Jadrana

Glavni cilj projekta je izboljšati urbana območja mest severnega Jadrana z zeleno infrastrukturo, izboljšati orodja in metode upravljanja in spremljanja stanja zelene infrastrukture ter ozaveščati in izobraževati prebivalce območja o storitvah zelene infrastrukture.

Projektni partnerji: Grad Kastav, Mestna občina Koper, Občina Izola – Comune di Isola, Lokalna akcijska grupa “Terra liburna”, Univerza v Ljubljani-Biotehniška fakulteta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Več o projektih na povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava