Skip to main content

Prvi učinki projekta LIFE-IP NATURA.SI se že kažejo v izboljšanju travnikov Štajerske

V projektu LIFE-IP NATURA.SI smo se zavezali, da v sodelovanju s kmetovalci in lastniki zemljišč poskrbimo za ohranitev biotske pestrosti na traviščih na Štajerskem v območjih Nature 2000 Volčeke, Ličenca pri Poljčanah in Dravinjska dolina, Dravinja s pritoki in Boč-Haloze-Donačka gora. Pred dvemi leti smo v projektu povečali kmetijsko svetovanje za dve operaciji - posebni traviščni habitati (HAB) in traviščni habitati metuljev (MET), letos aprila pa odprli javni poziv Kmetje ohranjamo travnike Štajerske. Rezultati obeh aktivnosti kažejo na povečan vpis kmetijskih gospodarstev v dve operaciji ukrepa KOPOP. Kmetovalci se še lahko prijavite na javni poziv do konca projekta oziroma do porabe sredstev.

Na pilotnem območju Štajerska s projektom LIFE-IP NATURA.SI kmetovalce podpiramo s kmetijsko okoljskimi programi, v projektu pa tudi s finančnimi sredstvi in mehanizacijo, okrepljenim svetovanjem, administrativnim usposabljanjem, ogledom dobrih praks ter odkupi prioritetnih površin za varstvo narave. Sodelovanje za kmetovalce v projektu je prostovoljno. Odločitev za sodelovanje v projektu je podpora za ohranjanje pestrosti narave ter s tem tudi za dolgoročno zagotavljanje možnosti pridelave kakovostne hrane na teh območjih. 

KGZS - Zavod Ptuj je v zadnjih dveh letih več aktivnosti namenil kmetijskemu svetovanju za dve operaciji ukrepa KOPOP: operaciji za ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB) in operaciji ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET). K dobrim rezultatom je poleg tega prispevala tudi posodobitev operacije, s katero se je med drugim zmanjšal tudi obseg administracije.

KGZS - Zavod Ptuj pa je v začetku aprila objavil javni poziv Kmetje ohranjamo travnike Štajerske, ki vključuje:

 • Krepitev zmogljivosti: individualno okrepljeno svetovanje in razlago učinkov operacij ter razlago ukrepa KOPOP, še posebej operacij Posebni traviščni habitati (HAB) in Traviščni habitati metuljev (MET); pomoč pri vzpostavljanju administracije za ti dve operaciji.
 • Prilagojeno kmetovanje na prioritetnih površinah: Kmetje, ki imajo prioritetne površine za ohranjanje metuljev, se lahko v projekt vključijo s prilagojenim kmetovanjem v skladu z zahtevami za metulje. Kmetije, ki pa imajo prioritetne površine za habitatne tipe, pa se lahko odločijo, ali bodo kmetovali v skladu z zahtevami za ohranjanje habitatnih tipov ali metuljev. Za to lahko pridobijo brezplačno uporabo mehanizacije in opreme ali finančno nadomestilo. Finančno nadomestilo za vključitev površine za ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB) bo znašalo 544 eur/ha letno, za ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET) pa 549 eur/ha letno.
 • Odkupi in najemi zemljišč: V primeru, da kmetija ne more več obdelovati svojih prioritetnih površin ali jih želi iz kakšnih koli drugih razlogov prodati, smo na KGZS - Zavod Ptuj predvideli odkup teh travniških površin. KGZS - Zavod Ptuj se s tem zaveže, da bo na teh površinah trajno upravljal na način za ohranjanje habitatnih tipov ali metuljev.
 • Izvedba poskusa: Izven prioritetnih površin za določitev vpliva dveh različnih načinov upravljanj s travišči na stanje habitatnega tipa nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov (HT 6510) ter določitev krmne vrednosti pridelane krme. Kmetija, ki se bo vključila v poskus, mora za izvajanje storitve imeti možnost izdaje računa.


Foto: Petra Korenak, KGZS - Zavod Ptuj

Vračanje metuljev na kmetijska zemljišča

KGZS - Zavod Ptuj je za predstavitev vsebine javnega poziva organiziral 4 delavnice, ki se jih je udeležilo 45 kmetovalcev. V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave so do sedaj obiskali 80 kmetij, interes za vpis v javni poziv pa jih je izkazalo 34. Kmetijam v pripravi za prijavo na javni poziv sodelavci projekta pomagajo tudi s koordinacijo aktivnosti pri drugih inštitucijah, kot so Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter občin. V prvih nekaj mesecih smo podpisali pogodbe s 12 kmetijami za dobrih 20 hektarov površin. Lani smo za operaciji za ohranjanje metuljev (MET) in habitatnih tipov (HAB) pridobili dobrih 17 ha novih površin, letos pa še dodatnih 30 ha. Glede na zahtevnost projektnega območja ocenjujemo, da smo dobro začeli. Tudi v jesenskem času se kmetje še lahko prijavijo za brezplačno uporabo mehanizacije in opreme. Za finančno nadomestilo pa lahko zaprosijo do konca projekta oziroma do porabe sredstev,” je povedala Jelka Brdnik, svetovalka specialistka za varstvo narave in travništvo KGZS - Zavod Ptuj. Dodaja, da so se z nekaterimi kmeti že pred javnim pozivom dogovorili za prilagojeno upravljanje travnikov in letos že opažajo pojavljanje metuljev tudi na teh površinah.

Petra Korenak, svetovalka KGZS - Zavod Ptuj, ob tem dodaja, da v primeru, da se kmetje odločijo za jesenski vpis, morajo imeti ustrezna dokazila o prilagojeni rabi travinja za leto 2022 - evidence KOPOP ali fotografije. “Lahko pa nas kadarkoli kontaktirate, da vam individualno pomagamo pri iskanju najbolj ustrezne možnosti za vpis, bodisi v projektni javni poziv bodisi v operaciji KOPOP,” je pojasnila Korenakova. 

Če vas sodelovanje v projektu LIFE-IP NATURA.SI zanima oz. želite še dodatne informacije nas pokličite:

Petra Korenak, tel. 031 678 246
Jelka Brdnik, tel. 031 600 982

Kakšne so zahteve za vključitev v javni poziv Kmetje ohranjamo travnike Štajerske?

Prilagojeno kmetovanje na prioritetnih površinah za ohranjanje habitatnih tipov:

 • košnja in paša se izvaja po 30. maju;
 • mulčenje se ne izvaja;
 • gnojenje z organskimi gnojili je omejeno na 40 kg dušika iz organskih gnojil na hektar; 
 • če se izvaja košnja, je potrebno spravilo s travinja; 
 • apnenje se ne izvaja; 
 • ohranja se naravni relief in značaj travnikov;
 • trava pred spravilom na travniku odleži vsaj 2 dni.

Prilagojeno kmetovanje na prioritetnih površinah za ohranjanje metuljev:

 • košnja in paša se ne izvaja med 15. junijem in 15. septembrom;
 • mulčenje in gnojenje se ne izvaja skozi vse leto;
 • če se izvaja košnja, je potrebno spravilo krme s travinja;
 • apnenje se ne izvaja;
 • ohranja se naravni relief in značaj travnikov;
 • trava pred spravilom na travniku odleži vsaj 2 dni.


Foto: Petra Korenak, KGZS - Zavod Ptuj

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava