Skip to main content

ReNature za travnike in  kale 

Maja 2022 so pričeli izvajati dvoletni projekt Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera – ReNature.

Travniški in mokriščni ekosistemi so zelo učinkoviti zbiralniki ogljika in življenjski prostor evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000. Zaradi podnebnih sprememb (suša, izhlapevanje, erozija, razpoke, poškodbe ruše….) in spremenjene rabe ter vnašanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali jih zelo hitro izgubljamo. Z njihovo obnovo bodo v projektu ReNature prispevali k blaženju podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti. S projektnimi aktivnostmi bodo izboljšali stanje suhih kraških travnikov in mokriščnih ekosistemov ter nekaterih evropsko pomembnih vrst in območij Nature 2000. Obnovili bodo 45 ha travnikov in visokodebelnih sadovnjakov na območju Brkinov, Vremščice in Košanske doline. Veterinarska fakulteta bo v sodelovanju z Agrarno skupnostjo Gabrče na območju Vremščice obnovila več 10 ha travnikov. Travniške površine bo obnavljala tudi Občina Pivka na več območjih v Košanski dolini ter uvajala sadnjo visokodebelnih sadovnjakov. Na širšem območju Brkinov bo Park Škocjanske jame obnovil 8 kalov in velban studenec, vkopan in obokan izvir, ki je značilen za Brkine.

Travniški in mokriščni ekosistemi opravljajo različne funkcije, ki so pomembne za življenje različnih rastlinskih in živalskih vrst, in človekovih dejavnosti. Strokovnjaki s področja biologije, ekologije in varstva narave iz Univerze na Primorskem in Norveškega inštituta za raziskovanje narave bodo v projektu kartirali in popisali ekosistemske storitve (koristi človeka od lokalne krajine in narave), ki nam jih nudijo omenjeni ekosistemi.

Projektni partnerji bodo do spomladi 2024 izvedli več ozaveščevalnih in izobraževalnih aktivnosti ter dogodkov o potrebah po prilagajanju podnebnim spremembam, pomenu posameznih vrst in življenjskih okolij, za lokalno prebivalstvo, lastnike zemljišč, strokovnjake in druge deležnike.

Vodilni partner projekta je Park Škocjanske jame, drugi partnerji so  Občin Pivka, Fakultet za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (FAMNIT), Veterinarsk fakultet Univerze v Ljubljani ter Norveški inštitut za raziskovanje narave. 

Vrednost projekta je 1.196.385,00 €, sofinancirajo ga Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014 -2021 ter Republika Slovenija. Projekt izvajajo v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v sklopu Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb - Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava