Skip to main content

Sektorske analize izvajanja Programa upravljanja območij Nature 2000 (2015-2020)

V integriranem LIFE projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) so projektni partnerji pripravili podrobne sektorske analize izvajanja Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN) 2015-2020 ter izvajanje PUN povzeli v sektorskih poročilih, ki so dostopna na spletnem mestu.  

Program upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2015-2020 je dokument, ki določa podrobne varstvene cilje posameznega območja Nature 2000, varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo doseganje in izvajalce ukrepov ter usmeritev.  

Pri upravljanju Nature 2000 sodelujejo različni sektorji. 

S sklepom Vlade RS so bile ob sprejetju PUN naloge naložene ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil. Ugodno stanje vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji zagotavljamo s sektorskimi načrti in ukrepi upravljanja naravnih virov (gozdarstvo, ribištvo, lovstvo, upravljanje voda) ter s primernim prostorskim načrtovanjem. Na kmetijskih površinah, na katerih ni sektorskega načrtovanja, se ravnanja lastnikov usmerja s finančnimi instrumenti skupne kmetijske politike, zlasti iz Programa razvoja podeželja. 
V pripravo programa in njegovo izvajanje so vključeni številni sektorji ter njihovi strokovnjaki. Ocenjujemo, da je pri pripravi PUN 2015-2020 sodelovalo preko 500 predstavnikov različnih strok. Dokument je tako plod usklajevanja različnih strok. Med izvajalci ukrepov in smernic so organizacije iz sektorjev upravljanje voda, gozdarstvo, kmetijstvo in ribištvo, varstvo narave in nadzor. 

Ukrepi in smernice PUN so v posamezne sektorje prenesene s področnimi strateškimi dokumenti. V gozdarstvu in lovstvu z Gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot (GGN GGE) in v ribištvu z ribiškogojitvenimi načrti (RGN). V sektorju upravljanje z vodami vključujemo varstvene ukrepe PUN preko naravovarstvenih smernic v obdobne načrte upravljanja z vodami, Program ukrepov upravljanja voda, Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti in Načrt upravljanja morskega okolja ter drugih dokumentov. Instrument za usmerjanje kmetijske rabe in izvajanje ukrepov ter usmeritev PUN pa so navzkrižna skladnost, ohranjanje trajnega travinja (OOTT) in kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP). 

Sistemska skrb za naravo prinaša boljše rezultate.

Sektor varstva narave: Trajnost projektov prinaša večje učinke 

Ukrepi varstva narave v PUN se delijo na dva tipa varstvenih ukrepov: monitoringi in raziskave ter varstvo narave. Ukrepi varstva narave za doseganje podrobnih varstvenih ciljev na območjih Nature 2000 so: pogodbeno varstvo in skrbništvo, upravljanje zavarovanih območij in koncesija, obnovitev, komunikacijske aktivnosti, zakonodajne spremembe, spremembe ustreznih dokumentov in zavarovanje ter ostali ukrepi.

Ukrepi PUN se v sektorju varstva narave v velikem obsegu izvajajo. Do konca leta 2019 je bilo izvedenih ali v izvajanju skoraj dve tretjini ukrepov (60 odstotkov). Izvedba večine preostalih ukrepov je bila načrtovana v letu 2020. Najbolj učinkovito se izvajajo naslednji ukrepi: upravljanje zavarovanih območij, koncesija, zakonodajne spremembe, zavarovanje, deloma tudi komunikacijske aktivnosti. V manjši meri so se izvajali ukrepi pogodbenega varstva, skrbništva in odkupi, ki pa so se izvajali v večjem obsegu v primerjavi s preteklimi leti. V veliki meri je izvajanje teh ukrepov vezano na izvajanje projektov, sofinanciranih s strani Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.

Večji porast izvedenih ukrepov je moč pričakovati do izteka PUN, saj se je večina projektov šele začela izvajati. Pri izvajanju ukrepov PUN, ki vključujejo obnovo habitatov, se cilje PUN kljub izvajanju ukrepov ne da doseči v kratkem času trajanja projekta. Zato je potrebno v skladu z zagotavljanjem trajnosti rezultatov projekta zagotoviti čim bolj sistemsko izvajanje določenih projektnih aktivnosti na terenu tudi po koncu trajanja projekta.
Analiza PUN (2015-2020) – Sektor varstva narave in nadzor.

Sektor za gozdarstvo in upravljanje z divjadjo: V gozdu se povečuje delež odmrle biomase in površina negospodarjenih gozdov

V sektorju gozdarstvo in upravljanje z divjadjo se je od zadnjega pregleda stanja v letu 2012 povečala površina negospodarjenih gozdov. Začeli so z izvajanjem ukrepov za ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v zasebnih gozdovih. Povečuje se delež odmrle biomase v gozdovih in izboljšuje ohranjenost drevesnih vrst. 

Strokovnjaki z Zavoda za gozdove Slovenije menijo, da so k omenjenim napredkom prispevali številni evropski projekti, kot so Life Kočevsko, Life WETMAN, SUPORT, GoForMura, LIFE-IP NATURA.SI, Vizija Pohorje 2030 - POHORKA, Natura Mura in drugi. Projekti so prispevali k doseganju ciljev PUN, hkrati pa so prispevali k izobraževanju, ozaveščanju in promociji ukrepov.

V analizi ugotavljajo, da je večina ciljev PUN uresničenih (med 60 in 80 odstotkov). Med neizvedenimi cilji prevladujejo cilji, ki se nanašajo na raziskave in monitoringe. Te cilje naslavljajo v zgoraj omenjenih projektih. 

Ključni dejavnik za izboljšanje stanja v gozdnih območjih Nature 2000 je nadaljevanje izvajanje ukrepov PUN v zasebnih gozdovih na območjih Nature 2000, ki so financirani iz proračunskega sklada za gozdove (Gozdni sklad).
Analiza PUN (2015-2020) – Sektor gozdarstvo

Sektor za kmetijstvo: Kmetije, ki izvajajo naravovarstvene ukrepe so v večini usmerjene v govedorejo in rejo pašne živine 

Na območjih Nature 2000 se kmetuje večinoma na travniških površinah.
Nekaj manj kot tretjina kmetijskih površin v Naturi 2000 ni vključenih v kontrolo, saj kmetje oziroma lastniki za ta zemljišča ne vlagajo zahtevkov za izplačila subvencij. Pregled izvajanja ukrepov PUN je pokazal, da se izvajajo predvsem ukrepi, ki so za kmetovalce obvezni in so del rednih kontrol (npr. navzkrižna skladnost in OOTT).  

Ukrepi KOPOP z izbranimi operacijami predstavljajo dobri dve tretjini (72 odstotkov) vseh ukrepov PUN za sektor kmetijstvo. Na podlagi analize doseganja ciljev vpisa strokovnjaki z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ugotavljajo, da v obdobju 2015-2019 cilji niso bili doseženi. V letu 2019 so bili cilji vpisa v štiri naravovarstvene operacije KOPOP (HAB, MET, VTR, STE) doseženi le na petih območjih (skupaj je bil vpis dosežen na skoraj 30 odstotkih ciljnih površin določenih po PUN). Kmetije, ki se odločajo za vpis v naravovarstvene operacije KOPOP, so po večini usmerjene v govedorejo in rejo pašne živine.

Slabši rezultat strokovnjaki pripisujejo maloštevilnemu vpisu upravičencev na ponujene operacije. Ti se za vključevanje v operacije navadno ne odločajo zaradi neustreznega finančnega vrednotenja naravovarstvenih ukrepov, neskladnosti ekoloških potreb vrst s pričakovanji kmetov o vzdrževanju zemljišč, pomanjkanja znanja in tehnologij o sonaravnem kmetijstvu ter dodatne administracije in kontrol na kmetiji. 
Analiza PUN (2015-2020) – Sektor za kmetijstvo.
 

Sektor za upravljanje voda: Večji del območij Nature 2000 so odvisne od vodnega režima in kakovosti voda

Analiza Direkcije Republike Slovenije za vode vključuje 203 območja Nature 2000, ki so v odvisnosti od vodnega režima in kakovosti vode, ter opredeljuje varstvene cilje in ukrepe za posamezne vrste ter tipična življenjska okolja. Z analizo je bilo ugotovljeno, da se varstveni cilji PUN in ukrepi v sektorju upravljanja voda ustrezno vključujejo v vodno načrtovanje, izvajanje posegov in podeljevanje vodnih pravic.
Analiza PUN (2015-2020) – Sektor za upravljanje voda.

Sektor za ribištvo: S pomočjo projektov do ciljanega izvajanja ukrepov

V sektorju ribištvo je za izvajanje ukrepov PUN (preko ribiškogojitvenih načrtov) pristojnih 64 ribiških družin (koncesionarjev) in Zavod za ribištvo Slovenije. Med leti 2015 in 2020 se ukrepi PUN še niso ciljno izvajali, ker niso bili sprejeti novi ribiškogojitveni načrti. Kljub temu pa so ukrepe za doseganje ciljev PUN izvajali in obravnavali v različnih zaključenih ali potekajočih projektih (projekt VIPava, Life for Lasca, Life Stržen, Life WETMAN).
Analiza PUN (2015-2020) – Sektor za ribištvo

Sektor nadzora: Sodelovanje je ključ do manj kršitev

Med varstvene ukrepe v PUN sodi tudi nadzor v naravi. Ukrepi nadzora so bili določeni v primerih, ko je iz stanja v naravi izhajalo, da nastajajo nevarnosti za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov, kljub zakonsko določenim prepovedim in režimom. Kot izvajalci ukrepov nastopajo: Inšpekcija za okolje in naravo v sodelovanju z Inšpekcijo za kmetijstvo; Inšpekcija za gozdarstvo, Inšpekcija za lovstvo in ribištvo ter nekateri upravljavci zavarovanih območjih.  

Redni naravovarstveni nadzor na območjih Nature 2000 na podlagi Zakona o ohranjanju narave izvajajo tudi drugi upravljavci zavarovanih območij (ki niso določeni kot izvajalci nadzora v PUN). Med zaznanimi kršitvami izstopajo predvsem kršitve nepravilnega parkiranja, vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, prekomerno nabiranje gob, uničevanje naravnih vrednot, krčenje mejic ob vodotokih in druge. 

Struktura kršitev se razlikuje po posameznih zavarovanih območij, zato je za uspešno izvajanje ukrepov PUN in varstvenih režimov pomembna stalna prisotnosti naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov na terenu ter sodelovanje z ostalimi nadzornimi organi, službami ter lokalnimi deležniki.

Analiza PUN (2015-2020) – Sektor nadzor (poročilo je v zaključni fazi in bo v kratkem objavljeno na spletnem mestu). 

Kaj si želimo izboljšati v prihodnje?

Sektorji so se v analizi izvajanja PUN zazrli tudi v pripravo novega PUN in pripravili predloge izboljšav.

Predlagajo nekaj sprememb na področju 

  • izvajanja ukrepov: razvoj novih in preoblikovanje nekaterih ukrepov, izboljšanje pravnih podlag za izvajanje ukrepov, izboljšanje pregleda nad izvedenostjo ukrepov in merljivosti ciljev, zmanjšanje administrativnih zahtev, nadzora: okrepitev neposrednega nadzora v naravi tako znotraj kot zunaj zavarovanih območij;  
  • administracije: zmanjšanje administrativnih zahtev

Izpostavljajo tudi sodelovanje vseh izvajalcev ukrepov Nature 2000, nadgradnjo informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter okrepitev in vlaganje v izobraževanje in ozaveščanje ter promocijo ukrepov. 

Obnovljen kal (foto: Eva Šabec).

Obnovljen kal na območju Nature 2000 Kras (foto: Eva Šabec).

kmetijska krajna

Kmetijska krajina (foto: Eva Šabec). 
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava