Skip to main content

Sklad za podnebne spremembe tudi za investicije v območjih Natura 2000

Vlada RS je 24. junija 2021 sprejela program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letošnjem letu. Med ukrepi sta dva, ki zajemata območja Natura 2000, in sicer del ureditev hidroelektrarne Mokrice in polnilne postaje za spodbujanje električne mobilnosti.

Izgradnja dela ureditev HE Mokrice 

Sredstva so namenjena izvedbi novih in nadomestnih sonaravnih in naravovarstvenih ukrepov v območju Natura 2000 v okviru izgradnje dela ureditve hidroelektrarne Mokrice (v nadaljnjem besedilu: HE Mokrice). Financirajo se izgradnja nedeljive infrastrukture v obsegu gradnje akumulacijskega bazena, rekonstrukcija in izgradnja nasipov in brežin ter izvedba ureditve podslapja HE Mokrice, izgradnja ureditve vodne infrastrukture na pritokih bazena na območju Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice (v nadaljnjem besedilu: DPN za HE Mokrice) in druge manjše ureditve na vodotokih, izgradnja ureditve vodne infrastrukture na zalednih območjih, ki jih je treba protipoplavno urediti, ter izvedba sanacije in odprave negativnih vplivov na obstoječo infrastrukturo (vodno, državno, lokalno, drugo infrastrukturno) na območju DPN za HE Mokrice, rekonstrukcija lokalne cestne infrastrukture za potrebe odprave vplivov izgradnje ureditev na območju HE Mokrice in za potrebe dostopov gradnje ureditev na obravnavanem območju, izvedba vseh sonaravnih ureditev, odprave negativnih posledic gradnje na okolje ter izvedba vseh potrebnih sonaravnih in naravovarstvenih ukrepov na obravnavanem območju. Ukrep izvaja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., na podlagi pogodbe z MOP.


Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave – polnilne postaje 

Sredstva so namenjena spodbujanju električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Sofinancira se nakup novih polnilnih postaj, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17).

Upravičenci do nepovratne finančne spodbude so občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih. Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in Javnega poziva 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 66/17 in 41/18).

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava