Skip to main content

Sodelovanje z Mestno občino Koper za varovanje Marchesettijeve smetlike v Slovenski Istri

Sodelavci LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) so si s predstavniki Mestne občine Koper (MO Koper) in Cestnega podjetja Koper d.d. (CPK) na terenu ogledali rastišče Marchesettijeve smetlike na pilotnem območju Slovenska Istra. Dogovorili so se tudi za ukrepe za boljše upravljanje cestnih brežin, ki predstavljajo sekundarno rastišče Marchesettijeve smetlike.

Na območju Nature 2000 Slovenska Istra je Marchesettijeva smetlika (Euphrasia marcesettii) kvalifikacijska vrsta, ki pri nas raste na flišnih erodirani flišni podlagi. Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je v začetku projekta izvedla popis rastišč in ugotovila pojavljanje rastline tudi na cestnih brežinah, ki jih upravljata Mestna občina Koper in CKP, ki je izvajalec cestno vzdrževalnih del v MO Koper. Primož Glogovčan iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave je o terenskem obisku povedal: "S predstavniki MO Koper in CKP smo si ogledali razmere na cestnem odseku Škrline - Novi Brič, ki ga je pred dvemi leti močno prizadel podor brežine na cesto. Dogovorili smo se za način ukrepanja v takšnih primerih in tudi za vzdrževanje cestnih brežin, na katerih raste Marchesettijeva smetlika." 


Marchesettijeva smetlika (Euphrasia marchesettii). Foto: Primož Glogovčan. ZRSVN.

ZRSVN in CPK se bosta pred izvedbo cestno vzdrževalnih del (posegi v brežino in v odvodne jarke) posvetovala in skupaj oblikovala najbolj učinkovit proces tako za rastišče kot za varnost v cestnem prometu. Tekom leta se bo izvedlo več košenj brežin na višini od 5 do 10 centimetrov, zadnja košnja pa bo izvedena do 15. septembra. Na cestnem odseku Škrline - Novi Brič bodo namestili tudi informativne table o Marchesettijevi smetliki. 

Nejc Jogan z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je v Poročilu o evidentiranju izhodiščnega stanja Marchesettijeve smetlike na območju Nature 2000 Slovenska Istra zapisal, da so v popisu v letih 2019 in 2020 evidentirali več kot 20 nahajališč z več kot 4 tisoč cvetočimi rastlinami na tem območju. Najmočnejše populacije so vezane na sekundarna rastišča na osojnih svetlih flišnih pobočjih, ki so ob cestah redno košena, več majhnih populacij pa se pojavlja raztreseno vzdolž doline Dragonje na zaraščajočih se flišnih erodirani flišni podlagi ali na posameznih mokrotnih travnikih, ki pa so žal opuščeni in zaraščanje ogroža populacijo smetlike. 


Udeleženci sestanka med fotografiranjem M. smetlike. Foto: Primož Glogovčan. ZRSVN.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava