Skip to main content

Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo: javno razgrnjen Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so  javno razgrnitvili osnutek Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Razgrnitev poteka v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja.

Javna razgrnitev traja do vključno 11. avgusta 2022, javna obravnava bo 22. julija 2022 (hibridno). Več.

 

V  Dodatku za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja v poglavju Vpliv Strateškega načrta 2023 – 2027 na doseganje varstvenih ciljev za kvalifikacijske vrste območij Natura avtorji navajajo ocene, da bo:

  • nebistven vpliv na: plazilce
  • nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) na: sesalce, dvoživke, ribe in obloustke, členonožce, mehkužce, ptice, metulje.

Ker je SN 2023 – 2027 strateški dokument brez konkretnih lokacij posegov, presoja z vidika posameznih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov ni mogoča. 

Navajajo, da bo - glede na izkušnje preteklega obdobja - uspešnost vseh intervencij, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti, v veliki meri odvisna od dobre predstavitve intervencij potencialnim prijaviteljem. Poleg usposabljanja svetovalcev bi bilo treba razmisliti o neposrednem prenosu strokovnega znanja od strokovnjakov s področja naravovarstvenih znanosti na končne upravičence. Takšen pristop zbuja še več zaupanja in zagotavlja večjo možnost za končno izvedbo ukrepov. To bi se lahko doseglo s ciljnim zaposlovanjem v organizaciji, pristojni za ohranjanje narave, ali v organizacijah, pristojnih za neposredno svetovanje kmetom.

Pri določanju višine plačila za KOPOP je treba poskrbeti, da bodo te intervencije finančno privlačne. To bo - skupaj z dobrimi predstavitvami ukrepov KOPOP - ključno pri zagotavljanju uspešnosti izvajanja.

Gradiva:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava