Skip to main content

Ukrepi na terenu v treh pilotnih območjih LIFE-IP NATURA.SI

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) so pripravili sedem akcijskih načrtov za izvajanje konkretnih akcij ohranjanja ciljnih vrst v pilotnih območjih Slovenska Istra, Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci ter Štajerska. V teh treh pilotnih območjih je skupno osem območij Nature 2000. Po obsežnih usklajevanjih, tudi na facilitiranih delavnicah, so akcijske načrte v medsebojnem sodelovanju pripravili partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI s področij varstva narave, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, upravljanja voda in strateškega komuniciranja. Načrti so objavljeni na spletnem mestu Nature 2000, med rezultati LIFE-IP NATURA.SI (konkretne akcije ohranjanja v akciji A.1 na tej povezavi).

V pilotnem območju Slovenska Istra akcije ohranjanja metuljev in travišč

Sodelavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica (KGZ NG) in Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) so v sodelovanju s strokovnjaki z Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP), Centra za kartografijo flore in favne (CKFF), Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (BF UL), Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije (KGZS) in Zavoda Štirna pripravili Akcijski načrt izvedbenih ukrepov ohranjanja izbranih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 Slovenska Istra. Izvedbeni ukrepi se osredotočajo na ohranjanje travišč in metuljev. Pri tem je pomembno dobro sodelovanje s kmeti, predvidena so tudi nadomestila za prilagojeno kmetovanje. Akcijski načrt so usklajevali facilitiranih delavnicah, ki so jih vodile strokovnjakinje Zavoda Štirna. 

Ukrepi za ohranjanje štirih živalskih vrst v pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci

Za pilotno območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci so strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in ZRSVN so v sodelovanju s strokovnjaki z Zavoda za gozdove, območna enota Celje (ZGS CE), MNVP, Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in Slovenskih državnih gozdov (SiDG) pripravil dva akcijska načrta. Akcijski načrt izvedbenih ukrepov ohranjanja za divjega petelina (Tetrao urogallus) na pilotnem območju Natura 2000 Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci se osredotoča na varstvo divjega petelina – temelji pa na zbranih podatkih z rastišč. Na aktivnih rastiščih prevladujejo ukrepi: vzpostavitve mirnih con, primernih režimov uporabe ključnih gozdnih cest, usmerjanje obiska in puščanje pevskih dreves. 

V Akcijskem načrtu izvedbenih ukrepov ohranjanja za triprstega detla (Picoides tridactylus), koconogega čuka (Aegolius funereus) in malega skovika (Glaucidium passerinum) na pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci podajajo predlog izvedbenih ukrepov za navedene vrste. Ukrepi v petih sklopih naslavljajo zagotavljanje primernosti habitata za te izbrane kvalifikacijske vrste Nature 2000: površine brez gospodarjenja, sestoji z odraslim drevjem, omejitve in usmeritve pri gospodarjenju z gozdovi, količina odmrle biomase in drugo. 

V pilotnem območju Štajerska ukrepi ohranjanja na traviščih, vodah in v gozdovih

Sodelavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj (KGZ Ptuj) so v sodelovanju s strokovnjaki z ZRSVN, Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje (KGZ OE Celje), Zavoda Štirna in BF UL pripravili Akcijski načrt izvedbenih ukrepov ohranjanja izbranih vrst in habitatnih tipov na območju travišč Štajerske. Izvedbeni ukrepi na pilotnem območju so namenjeni dvema vrstama metuljev - strašničin in temni mravljiščar - ter nižinskim ekstenzivno gojenim travnikom. S finančno spodbudo, strokovno podporo in svetovanjem želijo spodbuditi kmetije k ponovni oživitvi živinoreje na območju in k prilagojenemu upravljanju travniških površin. Akcijski načrt so usklajevali na facilitiranih delavnicah, ki so jih vodile strokovnjakinje Zavoda Štirna.

Akcijski načrt izvedbenih ukrepov ohranjanja za izbrane gozdne habitatne tipe na območju Natura 2000 Boč-Haloze-Donačka gora (SI3000118) in Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) so pripravili sodelavci ZGS in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) skupaj s strokovnjaki z MNVP, CKFF, BF UL, ZRSVN, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), KGZ Ptuj in KGZ OE Celje. Ukrepi v akcijskem načrtu se osredotočajo na dva prednostna gozdna habitatna tipa (habitatni tip javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih ter obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja). Z ukrepi na dobrih 15 hektarih želijo izboljšati ohranitveno stanje habitatnih tipov, predvsem starostno in vrstno strukturo teh gozdov. 

Akcijski načrt izvedbenih ukrepov ohranjanja za hrošča brazdarja (Rhysodes sulcatus) na območju Nature 2000 Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118) so na ZGS pripravili v sodelovanju s predstavniki ZRSVN, NIB, SiDG ter MNVP. Ukrepi v petih sklopih naslavljajo zagotavljanje ključnih elementov primernosti habitata za hrošča brazdarja: površine brez gospodarjenja, gozdni rezervati in ekocelice, opredelitve funkcij gozdov na območju prisotnosti brazdarja in količina odmrle biomase.

Akcijski načrt za konkretne ukrepe za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih Natura 2000 vrst in habitatov na pilotnih območjih Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005) in Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) ter Volčeke (SI3000213) so pripravili sodelavci Direkcije za vode Republike Slovenije (DRSV) in GIS v sodelovanju s predstavniki CKFF, MKGP, MNVP, Zavoda Štirna, ZRSVN, Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS) in Drava, vodnogospodarskega podjetja Ptuj. Načrt združuje ukrepe za izboljšanje stanja izbranih ciljnih vrst Nature 2000 na posameznih lokacijah. Izbrani ukrepi povezujejo cilje doseganja ugodnega stanja vrst oziroma habitatov, zmanjševanja poplavne ogroženosti in doseganja dobrega stanja voda. Ukrepi so namenjeni izboljšanju oziroma obnovi naravne dinamike vodotokov. Vključujejo izboljšanje prehodnosti za vodne organizme, odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin, revitalizacijo brežin in vzpostavitev obrežne zarasti. Akcijski načrt so usklajevali na facilitiranih delavnicah, ki so jih vodile strokovnjakinje Zavoda Štirna.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava