Skip to main content

Ustanovljen je Regijski park Pohorje

Vlada Republike Slovenije je konec januarja sprejela Uredbo o Regijskem parku Pohorje. Do konca aprila so akt o zavarovanju sprejeli tudi občinski sveti občin soustanoviteljic regijskega parka, in sicer občin Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica. Z Regijskim parkom Pohorje je zavarovanih 52 kvadratnih kilometrov ovršnega dela Pohorja, za katerega je značilna izredna naravna ohranjenost, krajinska pestrost ter pogosti in izjemni naravni pojavi.

Območje regijskega parka leži pretežno na nadmorskih višinah nad 1200 metri. Poseben in pester rastlinski ter živalski svet omogočajo neprepustna silikatna podlaga, razgiban relief, bogato omrežje površinskih voda ter razpon nadmorskih višin do nekaj več kot 1500 metrov. Najpomembnejši cilji zavarovanja območja na Pohorju so:

  • ohranitev naravnih vrednot,
  • ohranitev posebnih varstvenih območij (območij Nature 2000),
  • ohranitev biotske raznovrstnosti,
  • ohranitev ugodnega stanja ogroženih in mednarodno varovanih ter zavarovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov in
  • ohranitev krajinske pestrosti in značilnosti krajine.

Zavarovano območje je priložnost za okrepljeno sodelovanje javnih služb z različnih področij z občinami in lokalnim prebivalstvom. Namen je izboljšanje ravnovesja med varstvom narave in ekonomskim razvojem, povečanje podjetniških priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene narave in pomenijo dvig kakovosti bivanja za domačine in prebivalce na širšem območju parka.

Pobudo za zavarovanje območja na Pohorju so na Ministrstvo za okolje in prostor podali župani šestih pohorskih občin leta 2017. Na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave so pripravili strokovne podlage za zavarovanje, na podlagi katerih je ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, začelo z aktivnostmi za ustanovitev regijskega parka. Končni akt o zavarovanju je rezultat večletnih obsežnih usklajevanj z različnimi deležniki v prostoru. 

Več na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava