Skip to main content

V območje Natura 2000 Sava-Medvode-Kresnice bo dodan zvezdogled

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu eDemokracija objavilo Uredbo o dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Rok za sprejem mnenj in pripomb javnosti je 24. maj2021.

Uredba o območjih Natura 2000 se dopolni tako, da se v območje SI3000262 Sava-Medvode-Kresnice doda kvalifikacijska vrsta zvezdogled.

V obrazložitvi je pojasnjeno, da je Vlada Republike Slovenije na seji dne 9. 12. 2020 izdala odločbo v zadevi prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice. V odločbi je določila, da nosilec posega v naravo izvede vse izravnalne ukrepe iz Poročila o vplivih na okolje za HE Mokrice in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za HE Mokrice. Za zmanjšanje pomembnih vplivov na vrsto ribe zvezdogled (Gobio uranoscopus) je med drugim določila izvedbo izravnalnega ukrepa dopolnitve Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Dopolnitev se izvede pred izdajo integralnega gradbenega dovoljenja.

Objava na eDemokraciji

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava