Skip to main content

V okviru priprave novega PUN že več kot 130 usklajevalnih delavnic

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 smo v letu 2021 pričeli s pripravo novega Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN) za obdobje 2022 – 2028. V procesu priprave smo organizirali 81 delavnic za pripravo predlogov dolgoročnih in programskih ciljev, 15 delavnic z zavarovanimi območji ter do sedaj več kot 40 sektorskih delavnic za uskladitev ukrepov. Do konca leta bo pripravljen tretji PUN, ki ga ob zaključku sprejme Vlada Republike Slovenije. 

Upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

Z vključitvijo v omrežje Nature 2000 se je Slovenija v Evropski uniji zavezala, da bo zagotavljala ohranjanje vrst in tipičnih življenjskih okolij (habitatnih tipov) Nature 2000. V Sloveniji zagotavljamo varstvo narave v teh območjih s spremljanjem podatkov in oblikovanjem ter izvajanjem ukrepov v Programu upravljanja območij Nature 2000 (PUN).

Program povezuje odgovorne nosilce ukrepov iz različnih sektorjev: varstvo narave, gozdarstvo in upravljanje z divjadjo, kmetijstvo, upravljanje voda, ribištvo, nadzor, energetika, infrastruktura, prostor, varstvo kulturne dediščine, gospodarstvo ter lokalne in regionalne javne uprave. Ravnanje lastnikov oz. upravljavcev zemljišč določa resorna zakonodaja, ta pa ima v ključnih področjih obvezujoče sektorske načrte rabe in varstva narave (za gozd, ribe, divjad).

Priprava novega programa upravljanja Nature 2000 temelji na obsežni analizi zadnjega PUN

Osnova za pripravo novega programa upravljanja je analiza izvajanja predhodnega. Rezultati so podlaga za pripravo še boljšega in učinkovitejšega programa v naslednjem programskem obdobju. Iz krovnega dokumenta o izvajanju PUN za obdobje 2015 – 2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, je razvidno, da sistemska skrb za naravo prinaša rezultate, saj smo pri izvajanju ukrepov v Sloveniji dokaj uspešni, obstajajo pa razlike med sektorji. Predlogi izboljšav so podani v podrobnejših sektorskih analizah izvajanja PUN 2015 – 2020, ki so jih pripravili partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI, in povzeti v krovnem dokumentu.

Sektorji so predlagali izboljšave na področju izvajanja ukrepov in administracije, poleg tega pa izpostavljajo tudi sodelovanje vseh izvajalcev ukrepov Nature 2000, nadgradnjo informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter okrepitev in vlaganje v izobraževanje in ozaveščanje ter promocijo ukrepov.

Poleg analiz izvajanja ukrepov je zelo pomembna tudi analiza doseganja ciljev obstoječega programa, ki jo je s pregledom stanja vrst in tipičnih življenjskih okolij (habitatnih tipov) Nature 2000 pripravil Zavod RS za varstvo narave, in služi tudi kot usmeritev, kam bo za doseganje ciljev treba vložiti več napora. 

Večina usklajevanj uspešno zaključenih

V proces priprave PUN je vključenih veliko različnih deležnikov iz različnih sektorjev. Zato priprava PUN poteka v obliki delavnic s postopnim vključevanjem različnih deležnikov. 

V prvi fazi usklajevanj so strokovnjaki pod vodstvom Zavoda RS za varstvo narave ter Ministrstva za okolje in prostor z upoštevanjem novih podatkov o stanju vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 podrobneje določili dolgoročne varstvene cilje, programske cilje in osnutke ukrepov na območjih Nature 2000. Predloge so oblikovali strokovnjaki iz 13 organizacij s področij varstva narave, gozdarstva, ribištva in znanosti na skupno 81 delavnicah. 

V sklopu naslednje faze potekajo usklajevanja osnutkov ukrepov z nosilci izvajanja ukrepov, ki jih organizira Ministrstvo za okolje in prostor. Končna oblika ukrepov bo rezultat obsežnih usklajevanj med sektorji in ob sodelovanju deležnikov. Na 15 delavnicah so bili ukrepi predstavljeni in usklajeni z upravljavci 15 zavarovanih območij. Do sedaj je bilo izvedenih tudi več kot 40 delavnic s sektorji varstvo narave, gozdarstvo in upravljanje z divjadjo, kmetijstvo, upravljanje voda, ribištvo in nadzor. Pri usklajevanju ukrepov PUN poleg organizacij različnih sektorjev tokrat intenzivno sodelujejo tudi partnerji LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Z dobrim poznavanjem svojega področja dela sektorji pomembno prispevajo k oblikovanju ukrepov PUN, ki bodo tako še bolj jasni in učinkoviti.

Javna razgrnitev

Program upravljanja je naš skupni program varstva Nature 2000. S sodelovanjem lahko oblikujemo ukrepe, ki bodo ob sočasnem ohranjanju narave omogočali lokalni oziroma regionalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter ohranjanje kulturne dediščine. Pri usklajevanjih lahko sodelujete vsi zainteresirani. V sklopu javne razgrnitve bo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organiziralo javno razgrnitev. V tem koraku boste lahko vsi zainteresirani podali pisne pripombe na predlog PUN 2022 – 2028. 


 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava