Skip to main content

V pripravi že tretji program upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 poteka priprava Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN) za obdobje 2022 – 2028. Proces priprave vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), sodelujejo vsi partnerji projekta ter mnoge druge organizacije in posamezniki. Pri pripravi veljavnega PUN 2015 - 2020 je sodelovalo več kot 300 posameznikov. V tokratnem usklajevanju MOP in ZRSVN pričakujeta, da bo številka sodelujočih podobna, sam proces priprave v sodelovanju z deležniki pa bo trajal predvidoma dve leti. Končna oblika ukrepov bo rezultat obsežnih usklajevanj med sektorji in ob sodelovanju deležnikov. PUN bo ob zaključku potrjen tudi na Vladi Republike Slovenije.

Upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

Natura 2000 je družbena zaveza, kako bomo varovali naravo. Vse članice Evropske unije morajo omrežje Natura 2000 določiti na podlagi strokovnih seznamov vrst in tipičnih življenjskih okolij. Obveznosti imamo zelo jasno opredeljene z zakonodajo – z Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih. Varujemo naravno dediščino slovenskega in evropskega pomena.

Upravljanje Nature 2000 v Sloveniji določimo v operativnem programu PUN, ki vsebuje podrobnejše varstvene cilje, usmeritve in ukrepe za vsako od 355 območij Nature 2000. Ukrepi za doseganje teh ciljev so oblikovani glede na značilnosti in stanje vrst oziroma habitatnih tipov (tipičnih življenjskih okolij) v območjih Nature 2000. V PUN opredelimo tudi odgovorne sektorje in nosilce izvajanja ukrepov ter predvidene finančne vire. Poleg tega je PUN povezan z razvojnimi programi, saj v njem določimo prednostne projekte, ki poleg varstva narave podpirajo lokalni oziroma regionalni trajnostni razvoj. 

Sodelovanje za pripravo tretjega PUN v Sloveniji

PUN je pripravljen za posamezno sedemletno programsko obdobje. Do sedaj smo v Sloveniji pripravili dva takšna celovita programa (2007 - 2013 in 2015 - 2020), v teku je priprava tretjega PUN, za obdobje 2022 - 2028. Nosilec priprave in usklajevanja PUN je MOP, pri čemer strokovne vsebine pripravlja ZRSVN v sodelovanju z mnogimi organizacijami in posamezniki. Pri pripravi PUN so poleg organizacij različnih sektorjev tokrat intenzivno vključeni tudi partnerji LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.

Priprava programa bo zaradi obsežnega usklajevanja potekala dve leti

Priprava novega PUN vključuje:
1.    analizo doseganja ciljev predhodnega PUN in izvajanja ukrepov (2015 - 2020);
2.    pripravo predlogov referenčnih vrednosti, varstvenih (programskih) ciljev in osnutkov ukrepov, z upoštevanjem novih podatkov o stanju vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000;
3.    pripravo osnutka programa v skladu z zakonodajo in finančnimi okvirji v različnih sektorjih (kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje voda …) in usklajevanje predlogov ukrepov z institucijami in deležniki, ki so vključeni v izvajanje ukrepov PUN kot nosilci izvajanja ukrepov;
4.    pripravo predloga programa ter izvedbo medresorskega usklajevanja in seznanitve javnosti,
5.    pripravo dokončnega predloga PUN in njegov sprejem za novo programsko obdobje.

V proces priprave PUN je vključenih veliko deležnikov iz različnih sektorjev: varstvo narave, gozdarstvo in lovstvo, kmetijstvo, upravljanje voda in ribištvo, nadzor, energetika, infrastruktura, prostor, varstvo kulturne dediščine, gospodarstvo ter lokalne in regionalne javne uprave. Preko 300 se jih vključuje v proces priprave PUN. V postopku javne razgrnitve bodo pripombe lahko oddali tudi vsi zainteresirani. Zato priprava PUN poteka v obliki delavnic s postopnim vključevanjem različnih deležnikov. Končna oblika ukrepov je rezultat obsežnih usklajevanj med sektorji in ob sodelovanju deležnikov.

Prva usklajevanja uspešno zaključena

Osnova za pripravo PUN je analiza predhodnega programa upravljanja. Na podlagi rezultatov analize iščemo nove rešitve za boljše doseganje zastavljenih varstvenih ciljev. Partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI so tako pripravili analize izvajanja ukrepov PUN v obdobju od 2015 do 2020. Rezultate analiz je MOP povzel v poročilu o izvajanju PUN 2015 – 2020 za leto 2019. Poleg analiz izvajanja ukrepov je zelo pomembna tudi analiza doseganja ciljev obstoječega programa, ki jo pripravlja ZRSVN. Rezultate vseh analiz bo povzela krovna analiza izvajanja PUN 2015 – 2020, ki jo pripravlja MOP.

Analizi je sledila priprava predlogov dolgoročnih in programskih ciljev ter strokovnih osnutkov ukrepov, ki jo je vodil ZRSVN. Pri tem je sodelovalo 87 strokovnjakov iz 13 organizacij s področij varstva narave, gozdarstva, ribištva in znanosti. Med njimi tudi partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI. Predloge so oblikovali na skupno 81 delavnicah. 

V aprilu 2021 so se začela prva usklajevanja predlogov ukrepov, in sicer s upravljavci 15 zavarovanih območij. Z dobrim poznavanjem Nature 2000 v zavarovanih območjih in izkušnjami pri izvajanju ukrepov PUN so upravljavci pomembno prispevali k oblikovanju ukrepov PUN. 

Na podlagi prvih usklajevanj bo MOP pripravil osnutek programa v skladu z zakonodajo in finančnim obsegom za različne sektorje (kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje voda, …). Pripravljen osnutek bo izhodišče za nadaljnje usklajevanje.

Pred nami sektorska usklajevanja in javna razgrnitev

Program upravljanja je naš skupni program varstva Nature 2000. S sodelovanjem oblikujemo ukrepe, ki bodo ob sočasnem ohranjanju narave omogočali lokalni oziroma regionalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter ohranjanje kulturne dediščine. Zato bodo v naslednjih korakih priprave PUN potekala usklajevanja predlogov programskih ciljev in ukrepov z deležniki in ciljnimi skupinami še iz preostalih sektorjev. Usklajevanje bo potekalo na delavnicah, ki jih bo organiziral MOP v sodelovanju s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI. Sektorskemu usklajevanju bosta sledila medresorsko usklajevanje in javna razgrnitev. V sklopu slednje bo MOP organiziral več (tudi regionalnih) delavnic. V tem koraku bodo vsi zainteresirani lahko podali pisne pripombe na predlog PUN.

Shematski prikaz korakov priprave Programa upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji

Proces priprave Programa upravljanja območij Nature 2000 vsebuje pet korakov. Trenutno je v teku priprava osnutka programa in usklajevanje predlogov ukrepov z nosilci izvajanja ukrepov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava