Skip to main content

V projektu RES nastaja karta biotske raznovrstnosti

Projekt RES Slovenia se posveča rabi obnovljivih virov energije (OVE) za proizvodnjo električne energije, Slovenija ga je pridobila z namenom:  

  • celovite analize in pregleda nadaljnjega potenciala rabe OVE – pri tem se upošteva občutljivost in ranljivost zavarovanih vrst in habitatov, varstvo območij Natura 2000 in drugih območij pod različnim varstvom;
  • analize in pregleda možnih pravnih, upravnih in izvedbenih ovir za rabo OVE ter opredelitev dobrih praks, 
  • krepitve zmogljivosti in priprave komunikacijske strategije za nadaljnjo rabo OVE.

Ena od aktivnosti projekta je tudi Mapiranje potenciala & analiza ranljivosti, njen cilj je zagotoviti podrobno karto območij s tehničnim potencialom za spodbujanje rabe obnovljivih virov električne energije in karto ranljivosti biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine, voda in drugih varstvenih območij. Cilj te aktivnosti je zagotoviti podrobno kartiranje potencialnih območij, vključno z morskimi območji, za vse razpoložljive OVE ter analizo občutljivosti in ranljivosti biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine, voda in drugih varstvenih območij.

Kartiranje ranljivosti biotske raznovrstnosti (habitatov in vrst, tudi na območjih Natura 2000), bo vključevalo različne razvojne projekte obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije (vetrna, vodna, sončna, geotermalna energija itd.), tako za velike kot za majhne naprave.  Upoštevana bo zakonodaja EU o ohranjanju narave in relevantne sektorske smernice Evropske komisije.

Samo poročilo bo vključevalo podroben opis metodologije, rezultatov, pridobljenih spoznanj in priporočil za trajnostno vzdrževanje ter izboljšanje kart, ki bodo služile kot podpora prihodnjemu odločanju. Poleg tega bo vsebovalo priporočila in smernice za izdelavo morebitnih dinamičnih zemljevidov, ki podpirajo strateško načrtovanje in povezovanje razvoja drugih sektorjev s cilji ohranjanja in upravljanja omrežja Natura 2000.

Podatki bodo pripravljeni v obliki za vključitev v geografski informacijski sistem (GIS), poročilo pa bo v prilogi vsebovalo zbrane podatke in jasno navedbo njihovih virov.

S prekrivanjem območij tehničnega potenciala in karte ranljivosti bosta podani analiza celotnega potenciala OVE in analiza ustreznosti, ki bo osvetlila izvedljivost potenciala za povečanje cilja OVE do leta 2030 (s pogledom do leta 2050) in nakazala potencialne naložbe.

Kartiranje bo omogočilo tudi oceno in jasno označitev odstotka ozemlja, ki ni primeren za kakršno koli uporabo OVE (izključna območja oz. t.i. »no-go areas«).

Projekt izvajajo v letih 2021 - 2023. Pri projektu sodelujeta Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor. 

Evropska komisija projekt RES Slovenia financira v okviru tehnične pomoči prek instrumenta tehnične podpore v sodelovanju z Generalnim direktoratom za podporo strukturnim reformam (DG Reform).

Spletna stran projekta: Portal Energetika - RES Slovenia

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava