Skip to main content

V projektu ZaDravo izboljšujejo rečni in obrečni ekosistem

V projektu ZaDravo si prizadevajo izboljšati stanje Dravskega rečnega in obrečnega ekosistema ter hkrati povečati nabor in kakovost ekosistemskih storitev, ki jih to območje zagotavlja prebivalcem in obiskovalcem. Osredotočajo se na izboljševanje stanja štirih habitatnih tipov in 11 ciljnih rastlinskih in živalskih vrst Nature 2000. Partner projekta Direkcija Republike Slovenije za vode trenutno na različnih lokacijah izvaja obnovo stranskih rokavov, mrtvic ter rečnih zatokov, oblikuje mrežo novih vodnih habitatov, na prodiščih odstranjuje zarast in mulj ter vzpostavlja prehodnost med Dravo in pritoki.

Vodja projekta Boris Keuc iz Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor je izjavil: »Projekt zaDravo je bil zasnovan z namenom izboljšanja neugodnega stanja Dravskega rečnega in obrečnega ekosistema in dviga kakovosti življenja v Dravskem obrečnem prostoru - tako za ogrožene živalske in rastlinske vrste, kot tudi za človeka. Aktivnosti, ki jih predstavljamo danes, se izvajajo na območju ekološkega omrežja Natura 2000.«

DRSV že izvedla nekaj ključnih ukrepov na terenu

Na levem bregu Drave nasproti Starš so dela že končali. DRSV je poskrbel za povečanje prodonosnosti Drave, izboljšanje rečne dinamike in popestritev morfologije struge. S tem so vplivali na ponovno oblikovanje in ohranitev redkih habitatnih tipov. Na desnem bregu Drave pod Trčovo nekatera dela še potekajo. Dodatno bodo poglobili rokav in tako izboljšali pretočnost struge Drave ob visokih vodah. Med Dravo in Miklavškim potokom so vzpostavili prehodnost. Podoben cilj imajo tudi na potoku Bela v občini Cirkulane. V občinah Duplek in Ptuj z različnimi ukrepi obnavljajo mrtvice struge.

»DRSV je februarja 2021 odkupila zemljišča v Zlatoličju v skupni površini 0,8 ha. Na tej lokaciji se trenutno izvaja pasivno obrežno zavarovanje v dolžini 300 m, ki bo zaustavilo napredovanje nekontrolirane erozije in varovalo dostopno pot ter zasebne kmetijske površine. Prav tako poteka izkop in prestavitev poljske poti v dolžini 585 m,« je pojasnila Mateja Klaneček iz DRSV.

Občina Starše za rjavega srakoperja vzpostavila mejice s kar 8800 lesnatimi sadikami

Za vse aktivnosti na terenu je partner projekta Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) pripravil strokovna izhodišča. Andrej Grmovšek iz ZRSVN je povedal: »Reka Drava z obrečnim poplavnim prostorom je še vedno zakladnica biotske raznovrstnosti in naravovarstveno izredno pomembno območje. Zato je tudi del evropskega omrežja Natura 2000, v katerem ohranjamo ogrožene rastlinske in živalske vrste ter habitatne tipe.« 

S projektnimi aktivnostmi si prizadevajo za obnovo in ohranjanje življenjskih okolij sedmih vrst Nature 2000: dvoživk (velikega pupka in hribskega urha), želve močvirske sklednice, kačjega pastirja kačjega potočnika, hrošča močvirskega krešiča, bobra in vidre ter habitatni tip skalna travišča na bazičnih tleh.

Partner projekta Občina Starše vzpostavlja nove in izboljšuje obstoječe travnike in mejice. Župan Občine Starše Stanislav Greifoner je povedal: »Vzpostavili smo nove in izboljšali obstoječe travnike v površini cca. 2,9 ha in mejice (8800 lesnatih sadik) na območju občine Starše, s tem pa prispevali k ohranjanju prehranjevalnega habitata organizmov, še zlasti pa na življenjski prostor za ptico rjavi srakoper. Naslednje leto bo v sklopu interpretacije projekta izvedena učna pot, ki bo omogočala učencem Občine Starše, pa tudi drugim obiskovalcem možnost celovitega doživetja različnih življenjskih prostorov in živih bitij reke Drave ter njihove povezanosti s človekom.«
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava