Skip to main content

Začenja se slovensko-hrvaški projekt za preprečevanje in obvladovanje okrasnih tujerodnih invazivnih rastlin

Glavni namen 6-letnega projekta LIFE OrnamentalIAS je omejiti vnos in širjenje invazivnih tujerodnih okrasnih rastlin iz urbanih območij v naravo in posledično izboljšati življenjski prostor evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst na območjih Nature 2000. Projekt vodi Zavod RS za varstvo narave, sodeluje pa še 7 slovenskih in dva hrvaška partnerja. Projekt v vrednosti 7,8 milijonov evrov sofinancirata Evropska unija s programom LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter hrvaški Sklad za zaščito okolja in energetsko učinkovitost.

Direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) mag. Teo Hrvoje Oršanič se je v uvodu zahvalil sodelavcem, partnerjem, podpornikom in sofinancerjem projekta za pripravo in podporo. Opozoril je na problematiko tujerodnih okrasnih rastlin, ki so lahko invazivne in povzročajo škodo domorodnim vrstam, čeprav so nam na izgled všeč. Projekt LIFE OrnamentalIAS bo s sredstvi Evropske Unije iz programa LIFE, nacionalnimi sredstvi Ministrstva RS za naravne vire in prostor in hrvaškega Sklada za zaščito okolja in energetsko učinkovitost, obravnaval okrasne invazivne tujerodne rastline, ki povzročajo številne negativne učinke na gospodarstvo, prehransko varnost, zdravje ljudi, predvsem pa na biotsko raznovrstnost območij. Oršanič je še dodal, da je negativni vpliv na biotsko raznovrstnost še večji na naravovarstveno najpomembnejših območjih, na primer zavarovanih območjih in območjih Nature 2000. Poudaril je pomen varstva narave za družbo. 

Luka Basrek, predstavnik hrvaškega partnerja, Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije i Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta je navdušen, da lahko sodeluje s tako pomembnimi in strokovno podkovanimi institucijami iz Slovenije in se veseli sodelovanja in vseh aktivnosti v LIFE projektu. "Sodelovanje Slovenije in Hrvaške je zelo pomembno pri obvladovanju tujerodnih invazivnih vrst. Slovenija ima zelo veliko izkušenj z evropskimi projekti programa LIFE, zato ta projekt razumemo kot pomemben del izmenjave znanj in izkušenj ter boljšega meddržavnega sodelovanja."

Sonja Rozman, idejna vodja projekta z ZRSVN, je predstavila slovensko-hrvaško partnerstvo, sektorsko povezovanje in ključne aktivnosti 6-let trajajočega projekta. V projektu bo z odstranjevanjem in izboljšanim upravljanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinami izboljšano stanje kar 17 habitatnih tipov in 7 živalskih in rastlinskih vrst evropskega pomena, tudi na območjih Nature 2000 v Sloveniji in na Hrvaškem. Projektne aktivnosti bodo potekale na kar 13 pilotnih območjih: od teh dve na Hrvaškem - Sava – Strmec, Bregana. V Sloveniji bodo vključena naslednja območja: Vrbina, Volčeke, Tržiška Bistrica, Sava, Posočje, Planinsko polje, Cerkniško jezero s Cerkniščico, Nanoščica, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Jovsi, Cerje. Vsa območja so naravovarstveno pomembna in so območja Natura 2000, zavarovana območja ali/in naravne vrednote. 

Rozman je še dodala, da je za invazivke ključna preventiva, velik poudarek je predvsem na zgodnjem odkrivanju in hitrem odzivanju, saj je odstranjevanje zahtevno, dolgotrajno in zelo drago.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava