Skip to main content

Zaključki projekta Od biodiverzitete do odločanja

Na voljo so končni rezultati projekta Od biodiverzitete do odločanja (BID-REX), kjer je Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) sodeloval pri mednarodni izmenjavi izkušenj o dostopnosti in rabi podatkov o biodiverziteti za učinkovito varstvo narave. Na nivoju Slovenije je inštitut koordiniral aktivnosti za območje Krajinskega parka Ljubljansko barje ter mednarodno izmenjavo izkušenj na področju biodiverzitetnih podatkov.

Ključne ugotovitve so, da so za Ljubljansko barje biodiverzitetni podatki razpršeni med različnimi organizacijami ter različno dostopni. Pregled biodiverzitete je pokazal, da je - po dostopnih podatkih - skoraj tretjina vrst znanih za Slovenijo, prisotna tudi na Ljubljanskem barju. S pomočjo Centra za kartografijo favne in flore in sodelujočih strokovnjakov so pripravili prioritizacijo s pomočjo– taksonomov, ta je pokazala, da je desetina teh vrst prednostnih za varovanje. 

Ekološko so okarakterizirali prednostne vrste kopenskih negozdnih okolij Ljubljanskega barja ter pripravili priporočila za upravljanje ekološko sorodnih skupin vrst. Analiza je pokazala, da trenutni KOPOP ukrepi, kot so vzpodbujanje pozne ali zgodnje košnje, ter košnje nazven, v okviru ohranjanja travniških habitatov metuljev, posebnih traviščnih habitatov in ohranjanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000, ki so financirani iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 varujejo manj kot desetino celotne prednostne biodiverzitete. Večji odstotek vrst je zaščiten zaradi ukrepov, kot sta odstranjevanje mrve brez siliranja ter mozaična košnja.

V priporočilih za upravljanje  so – med drugim – izpostavili, da je za ohranjanje biotske raznovrstnosti zelo negativno spravilo trave z baliranjem in predlagali, da se ta prepove vsaj v prvem varstvenem območju. Kot pereč problem so izpostavili tudi nelegalno preoravanje travnikov ter melioracije in izsuševanje močvirij. Ker je problematika jarkov dokaj kompleksna priporočajo, da bi razvili sveže naravovarstvene pristope po principu mozaičnosti razporeditve ukrepov. Zavzeli so se, naj bodo nove ceste ali železnice v prostor umeščene na podlagi predhodnega preverjanja prisotnosti prednostnih vrst.

Projekt BID-REX je trajal 5 let (1. april 2016 do 31. marec 2021) in ga je financiral program Evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava