Skip to main content

Zaključuje se najobsežnejši projekt renaturacije reke Mure

Konec oktobra je v Radencih potekal zaključni dogodek projekta Natura Mura - Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri. Na dogodku so partnerji projekta udeležencem najprej predstavili rezultate projekta, nekatere izmed njih so si nato ogledali tudi na terenu. V projektu so obnovili več kot 106 hektarjev mokrišč.

Osrednji cilj projekta Natura Mura je bila obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih okolij ob reki Muri, ki so del omrežja Natura 2000. Pri oblikovanju projekta so aktivno sodelovale tudi lokalne skupnosti iz pomurske regije, vključno z večino pomurskih občin. Izvedba projekta je tudi pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura.

Največji in najpomembnejši sklop aktivnosti - obnova rečne dinamike in vodnih habitatov

V projektu so z namenom izboljšanja redkih in ogroženih vodnih habitatov reke Mure, izboljšanja ekološkega stanja rečnega ekosistema ter s tem nadaljnjega zagotavljanja ekosistemskih storitev izvedli naslednje ukrepe:
-    obnovili so vtoke v pet rečnih rokavov in izkopali enega novega ter tako izboljšali ali obnovili omočenost rečnih rokavov na dolžini 9.100 metrov,
-    obnovili so strugo reke Mure na petih lokacijah v skupni dolžini 3.140 metrov,
-    iz dveh mrtvic so izkopali 25.000 m3 sedimenta ter
-    izkopali 20 novih mlak.

Zasadili skoraj 125.000 sadik dreves in obnovili gozd na 32 hektarih

V projektu so za izboljšanje stanja poplavnih gozdov vzdolž reke Mure in obnovo močvirnega gozda v Črnem logu izvedli naslednje ukrepe:
-    Na 19 hektarih poplavnih gozdov vzdolž Mure so odstranili neavtohtone rastlinske vrste in zasadili sadike avtohtonih drevesnih vrst. V mehkolesni loki so posadili belo vrbo in črni topol, v trdolesni loki pa hrast dob, beli gaber in divjo češnjo.
-    V Črnem logu so na 10 hektarih obnovili močvirni gozd z zasaditvijo dreves hrasta doba, črne jelše, bele vrbe in črnega topola.
-    V Murskih šumi so na 3 hektarih izvedli aktivnosti spodbujanja naravnega pomlajevanja poplavnega gozda z gozdno pašo s pomočjo 15 krškopoljskih prašičev.

Za obnovo travnikov so v občini Velika Polana z 10 hektarov površin nekdanjih mokrotnih travnikov odstranili grmovje in posejali semenski drobir iz lokalnih travnikov.

Uredili so tudi tri interpretacijske centre, štiri učne poti in pet interpretacijskih poligonov.

Več informacij na tej povezavi.

Projekt Natura Mura se je pričel marca 2020 in se zaključuje konec novembra 2023. Izvaja ga Zavod Republike Slovenije za varstvo narave s partnerji Direkcijo Republike Slovenije za vode, Zavodom za gozdove Slovenije, Slovenskimi državnimi gozdovi, Občino Velika Polana in Razvojnim centrom Murska Sobota. Projekt sofinancirata program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava