Skip to main content

Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – akronim »zaDravo«  (ESRR)

S projektom »zaDravo« bodo izboljšali neugodno stanje štirih habitatnih tipov (skalna travišča na bazičnih tleh, polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja, obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi) in življenjsko okolje enajstih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na območju Natura 2000  (škrlatni kukuj, močvirski krešič, veliki pupek, hribski urh, močvirska sklednica, veliki podkovnjak, rjavi srakoper, plazeča zelena, kačji potočnik, bober, vidra).
 
Posebno pozornost bodo projektni partnerji namenili tudi izobraževalno - interpretacijskim vsebinam z namenom ozaveščanja o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 ter kulturne dediščine.
 
Projekt nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti in dobre prakse projektov TRUD (Trajnostno upravljanje območja reke Drave), SEE River (Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries), LIVEDRAVA (Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji).
 
Projektne aktivnosti so povezane s komplementarnim projektom obnove gradu Borl, in sicer interpretacijskimi vsebinami.
 
Obdobje trajanja projekta: 1.10.2019 do 31.3.2023
 
Vrednost projekta: 6.221.498,76 EUR
 
Prijavitelj in koordinator projekta: Mariborska razvojna agencija (nov naziv Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor). Partnerji: Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi, Občina Starše.

Zloženka: Drava-Natura (pdf)

 

 

 

Projekt nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti in dobre prakse projektov TRUD (Trajnostno upravljanje območja reke Drave), SEE River (Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries), LIVEDRAVA (Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji).

Projektne aktivnosti so povezane s komplementarnim projektom obnove gradu Borl, in sicer interpretacijskimi vsebinami.

Obdobje trajanja projekta: 01. 06. 2019 do 31.03.2023

Za nekaj manj kot 6,2 milijona evrov vreden projekt bo ESRR prispeval 4,9 milijona evrov.  

Prijavitelj projekta: Mariborska razvojna agencija / Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor. Partnerji: Mariborska razvojna agencija / Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor, Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi, Občina Starše.

Podrobneje o projektu - sporočilo za medije (4.11.2020)

logo projekta Drava Natura

Logotip ESRR

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava