Skip to main content

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera - PIVKA.KRAS.PRESIHA (ESRR)

Cilj projekta je izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju. 

S projektnimi aktivnostmi bodo izboljšali stanje dveh kvalifikacijskih habitatnih tipov (habitatnega tipa presihajoča jezera in habitatnega tipa vzhodna submediteranska suha travišča) in šestih kvalifikacijskih vrst (strašničin mravljiščar, travniški postavnež, hribski škrjanec, pisana penica, veliki pupek in mali podkovnjak.)

Na projektnem območju so procesi, pritiski in nevarnosti, ki imajo negativen vpliv na stanje ohranjenosti nekaterih Natura 2000 habitatnih tipov in vrst. Območje habitatnega tipa presihajoča jezera ogroža opuščanje košnje ter posledično zaraščanje in izginjanje mozaičnosti krajine. Grožnja je tudi onesnaženost podzemnih voda, ki ob obilnih padavinah s sabo na površje prinesejo izcedne vode iz jam, vrtač in brezen, onesnaženih zaradi odpadkov, neeksplodiranih ubojnih sredstev in pretiranega gnojenja. Velik pritisk na jezera predstavljajo tudi vse večji in neurejen obisk ter rekreacijske dejavnosti v parku.

Da bi uveljavili kmetovanje, ki bo primerno za obravnavane vrste in habitatne tipe, bodo odkupili kritična zemljišča  na teh zemljiščih sklenili pogodbeno varstvo ali skrbništvo. Primerno kmetovanje bodo izvajali z ustreznim časom in intenziteto košnje, krčenje zarasti na kmetijskih površinah in izvajanje paše po sistemu čredink. Sočasno bodo odstranjevali invazivne tujerodne vrste. Za izboljšanje stanja velikega pupka bodo dva kala obnovili in dva vzpostavili na novo. Da bi izboljšali stanje netopirja  stanja malega podkovnjaka, bodo na kotiščih uredili izletne line in druge posege v netopirjevih zatočiščih. 

Ker se obiskovanje jezer in celotnega območja povečuje, bodo uredili mrežo vstopnih točk s prostori za parkiranje. Urejena mreža poti bo prispevala k nadzorovanemu usmerjanju obiskovalcev, s tem se bodo negativni vplivi obsika zmanjšali. V mrežo poti bodo vključili urejene vstopne točke. Pot bo potekala v bližini projektnih aktivnosti, kar bo prispevalo tudi k ozaveščanju obiskovalcev o ukrepih za izboljšanje in ohranjanje HT ter kvalifikacijskih vrst. V prizidku Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer in ob njem bo interpretacija habitatnih tipov in vrst ter druge interpretacijske in izobraževalne aktivnosti.

Ob zaključku projekta bo v boljšem ohranitvenem stanju 78 ha zemljišč. 

Projekt je eden od prednostnih projektov v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Vodilni partner projekta je Občina Pivka. Drugi partnerji v projektu so Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

Skupna vrednost projekta znaša 3 milijone evrov, sofinanciran pa bo v vrednosti 2,96 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava