Skip to main content

Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura (ESRR)

Temeljni cilj projekta je ohranjanje in varstvo okolja, izboljšanje mokrotnih habitatov in biotske raznovrstnosti na območju Natura 2000 Mura in UNESCO Biosfernega območja Mura. 

Projekt je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. Projekt v skupni vrednosti znaša 4.571.854,99, vrednost upravičenih stroškov dobrih 4,5 milijona evrov, od katerih 80 % sredstev prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 % pa Republika Slovenija.

Obdobje izvajanja projekta je od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2023.

Prijavitelj projekta je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), ki tudi vodi in koordinira projekt, projektni partnerji so Direkcija RS za vode (DRSV), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SIDG), Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota (RCMS);
v projekt je vključenih 13 pomurski občin, projekt pa vpliva na nova delovna mesta v regiji in izboljšuje kakovost življenjskega okolja lokalnih prebivalcev, ocenjujemo, da se bo povečala tudi turistična privlačnost pomurske pokrajine.

Na območju Natura 2000 Mura so habitati in večina kvalifikacijskih vrst v slabem ohranitvenem stanju, ki bi se brez ustreznega ukrepanja še slabšali, zato projekt naslavlja ključne grožnje doseganju varstvenih ciljev: spremenjene hidro-morfološke razmere (poglabljanje rečne struge, izsuševanje stranskih rokavov, mrtvic, poplavnih gozdov in mokrotnih travišč, kar ima negativne posledice na ekosistemske storitve, kot so zagotavljanje pitne vode, lesa, hrane), intenzifikacija in opuščanje kmetovanja (mokrotni ekstenzivni travniki so se zaradi upada podtalnice osušili, travniške površine spreminjajo v njive, del ekstenzivnih travnikov se spreminja v visokoprodukcijska intenzivna travišča ali se zaraščajo), slabo stanje poplavnih in močvirnih gozdov na poplavnem območju reke Mure (zaradi upada podtalnice in zaustavljenih procesov naravne rečne dinamike se sušijo rastišča, stanje slabšajo tudi tujerodno invazivne rastlinske vrste).

Projekt naslavlja tri ciljne kvalifikacijske Natura 2000 habitatne tipe (Nižinski ekstenzivno gojeni travniki HT 6510, Obrečna vrbovje, jelševja in jesenovja HT91E0*, Obrečno hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi HT 91F0) in 12 ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 živalskih vrst (kačji potočnik, dristavični spreletavec, panonski pupek, veliki pupek, hribski urh, ovratniški plavač, škrlatni kukuj, nižinski urh, bober, vidra, močvirski krešič, srednji detel).

Skozi aktivnosti projekta bo z obnovo izboljšano stanje ekstenzivnih travišč, obnovljeni bodo rečni rokavi, na posameznih lokacijah bo obnovljena struga reke Mure, obnovljeni bosta dve mrtvici ter poplavni gozdovi.

Projektne aktivnosti bodo namenjene interpretaciji in s tem informiranju širše javnosti o pomenu naravnih rečnih procesov, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravne dediščine s pomočjo z interpretacijskih poligonov (Benica, Razkrižje, Otok ljubezni v Ižakovcih, Krog, Črnci) in učnih poti (Mota, Bobri, Radenci, Lisjakova struga, in informacijskimi centri Sladki vrh, Veržej in Velika Polana).


Vodja projekta: Aleksander Koren (aleksander.koren@zrsvn.si)

Spletna stran projekta
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava