Skip to main content

Krepitev čezmejnih vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru - E-NAT2CARE (Interreg)

Glavni cilj projekta je ohranjati in obnavljati visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in bogastvo ekosistemov, od Alp do kraške pokrajine, na območju pokrajine Veneto in Furlanije-Julijske krajine in Zahodne Slovenije.

Projekt E-NAT2CARE je nadaljevanje rezultatov projekta NAT2CARE iz preteklega programskega obdobja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, ki je  pokazal, da čezmejna območja potrebujejo usklajeno upravljanje, da bi zaustavili upad biotske raznovrstnosti in slabšanje stopnje ohranjenosti habitatov ter vrst. Gozdovi, ki jih sestavljajo stara drevesa z dupli in vsebujejo večje količine odmrle lesne mase, sodijo med najbolj raznovrstne ekosisteme. Zagotavljajo preživetje mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, imajo pomembno ekonomsko vrednost, izobraževalno in estetsko vlogo ter prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Taki gozdovi so zaradi sečnje, podnebnih sprememb in nepredvidljivih ter silovitih naravnih dogodkov, kot so požari in poplave, tudi na območju Alp in Krasa, močno ogroženi. S tem so ogrožene tudi številne vrste, ki tak gozd potrebujejo za preživetje. Po drugi strani se kažejo vse večje potrebe po trajnostnem upravljanju z vodnimi viri.

Specifični cilji projekta E-NAT2CARE so:

  • vzpostaviti inovativne, skupne čezmejne pristope monitoringa indikatorskih skupin živali, na odmrl les vezanih žuželk in sov, ki so dobri pokazatelji stanja ohranjenosti gozdov. Ti pristopi bodo omogočali usklajeno zbiranje pomembnih informacij o biologiji, ekologiji in razširjenosti ter ogroženosti ciljnih vrst in habitatov na čezmejnem območju. Tako pridobljene informacije so ključne za oblikovanje, izvedbo in spremljanje učinkovitosti varstvenih ukrepov, ter za določanje smernic in naravovarstvenih prioritet na zavarovanih območjih in širše.
  • okrepiti zavedanje skupnosti o ekosistemskih storitvah. To bomo dosegli z oblikovanjem atlasa ekosistemov in ekosistemskih storitev na območju Krasa ter razvili sistem za vrednotenje ekosistemskih storitev in orodij za opredelitev ekonomskega zneska za oblikovanje sheme plačila za ekosistemske storitve, s poudarkom na vodah.
  • krepiti sodelovanje med znanostjo in družbo, na lokalnem in regionalnem nivoju z namenom razkriti izjemno biotsko raznolikost širšega čezmejnega prostora, krepiti  razumevanje biotske raznolikosti in ekosistemskih storitev, njihove vpetosti v načrtovanje in izvedbo naravovarstvenih ukrepov s poudarkom na zavarovanih območjih.

Trajanje: od 01. september 2023 do 31. oktober 2025

Slovenski partnerji projekta: Nacionalni inštitut za biologijo (vodilni partner projekta), Park Škocjanske jame ter Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Italia – Slovenija. Vrednost projekta je 741.264,63 EUR, od tega sofinanciranje EU (ESRR) 593.011,69 EUR.

Več informacij: dr. Alenka Žunič Kosi

Spletna stran projekta

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava