Skip to main content

Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000 (CRP)

Degradacija in izginjanje življenjskih okolij zaradi spremembe rabe zemljišč in intenzifikacije kmetijstva sodita med najpomembnejše dejavnike zmanjševanja biotske pestrosti. Ključen instrument naravovarstvene politike v Evropi je omrežje varovanih območij Natura 2000. Usklajevanje proizvodnih in naravovarstvenih ciljev na teh območjih zahteva tehten premislek o načinu pridelave in uravnoteženju ekonomskih, agronomskih in naravovarstvenih ciljev.


Na podlagi izhodiščne opredelitve raziskovalnega problema, pričakovanih ciljev sofinancerja ter predstavljenega pregleda literature, so si zastavili specifične cilje projekta:

  • opredeliti naravovarstvene usmeritve in ukrepe za ohranjanje izbranih kvalifikacijskih vrst ptic, metuljev in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 in oblikovati skupine območij Natura 2000 za potrebe načrtovanja ukrepov kmetijske politike;
  • opredeliti naravovarstvene, pridelovalne, in socio-ekonomske potrebe in cilje na izbranih območjih Natura 2000;
  • analizirati možnosti za njihovo implementacijo na vzorcu kmetij in predvsem v luči modelnih tipov kmetijskih gospodarstev, razvitih za namene iskanja rešitev in možnosti trajnostnega kmetovanja; preveriti pripravljenost kmetijskih gospodarstev za prilagoditev kmetijskih praks in sprejemljivost tržne valorizacije in različnih instrumentov kmetijske politike;
  • oblikovati smernice za trajnostno kmetovanje na izbranih območjih Natura 2000 in usmeritve za integracijo upravljanja z omrežjem Natura 2000 v načrtovanje kmetijske politike;
  • oblikovati smernice za tržno valorizacijo ekosistemskih storitev kmetijstva na območjih Natura 2000 in pregledati možnosti za vzpostavitev blagovne znamke »Natura 2000«;
  • pregledati možnosti za opredelitev kriterijev za dodelitev statusa »Natura 2000 kmetija« in izboljšanje komuniciranja s kmetijskimi gospodarstvi na območjih Natura 2000.

Pri iskanju rešitev na zgoraj zastavljene cilje bodo tako uporabili različne metode pridobivanja in analiziranja podatkov (študij literature, anketiranje, intervjuvanje, popisovanje, modeliranje,...). 

 

Trajanje: od 01. november 2020 do 31. oktober 2022

Partnerji: ZRC SAZU (vodilni partner), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Vodja projekta: dr. Urban Šilc

Finančni viri: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spletna stran projekta: Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava