Skip to main content

Varstvo starih gozdov v Evropi: Okrepitev varstva pragozdov in starih gozdov v Evropi na temelju območij svetovne dediščine - LIFE PROGNOSES (LIFE)

Ime projekta: LIFE Varstvo starih gozdov v Evropi: Okrepitev varstva pragozdov in starih gozdov v Evropi na temelju območij svetovne dediščine / LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe: Strengthening primary and old growth forest protection in Europe by capitalising on World Heritage sites - LIFE PROGNOSES


Namen projekta
Območja pragozdov in starih gozdov s pragozdnim značajem v Evropi še niso v celoti in na enoten način popisana. So pa izrednega pomena za varstvo biotske raznovrstnosti in številne druge ekosistemske storitve. Projekt je sestavljen iz treh sklopov: 1. Postavitev znanstvenih kriterijev za določitev območij pragozdov in starih gozdov za namen kartiranja teh območij v EU; 2. Nadaljnje raziskave ekosistemskih storitev pragozdov in starih gozdov; in 3. Dvig ozaveščenosti o pomenu varstva teh gozdov med deležniki v različnih sektorjih.

V prvem delovnem sklopu bomo postavili kriterije in predlog metodologije za določitev teh gozdov za namen popisa. Predlagano metodologijo za popis bomo preverili na izbranih območjih, ki sodijo v mrežo območij Svetovne naravne dediščine »Prvobitni in starodavni gozdovi Karpatov in drugih regij Evrope«. 

V drugem projektnem sklopu bomo opredelili in ovrednotili ekosistemske storitve kot so skladiščenje ogljika, biotska raznovrstnost, mikro in mezoklimatski vpliv, možnosti za rekreacijo in ustvarjanje zelenih delovnih mest na izbranih projektnih območjih.
Za dvig ozaveščenosti deležnikov o pomenu pragozdov in starih gozdov s pragozdnim značajem ter nujnih aktivnosti za njihovo varstvo na različnih ravneh in v različnih sektorjih bomo v tretjem delovnem sklopu projekta izvedli številne komunikacijske aktivnosti.
Slovenska partnerja bosta aktivna zlasti v prvem in tretjem sklopu projekta. Predvidena je izvedba dveh strokovnih delavnic za slovenske deležnike. V Sloveniji bomo organizirali tudi mednarodno strokovno konferenco. Prispevali bomo tudi k povezovanju vsebin projekta z doseganjem ciljev območij Natura 2000.

Trajanje projekta: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024.

Sredstva: 1.382.855 EUR, od tega EU LIFE sredstva: 794.471 EUR.

Vključene države: Avstrija, Bolgarija, Slovenija, Ukrajina, Belgija, Češka, Nemčija, Italija
Vodilni partner: Sonian Forest Foundation, Belgija
Partnerji: ECO Institute of Ecology, AT; Joanneum Research, AT; Kalkalpen National Park, AT; INBO Research Institute Nature and Forest, BE; Central Balkan National Park, BG; Czech University of Life Sciences, CZ; City of Angermünde, DE; Eberswalde University for Sustainable Development, DE; Northwest German Forest Research Institute, DE; Abruzzo, Lazio and Molise National Park, IT; University of Tuscia, IT; Carpathian Biosphere Reserve, UA; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, SI in Ministrstvo za okolje in prostor, SI

Kontakti:

  • Koordinacija projekta: Caroline Celis , ccelis@sonianfoundation.be
  • Predstavnica Ministrstva za okolje in prostor: Katarina Groznik Zeiler, katarina.zeiler-groznik@gov.si
  • Predstavnik UL, BF, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: Thomas A. Nagel, tom.nagel@bf.uni-lj.si 
     

gozd

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava