Skip to main content

VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju - Pohorka (ESRR)

Namen projekta je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi. Projekt naslavlja izboljšanje neugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na varovanem območju ob hkratnem izboljševanju ekosistemskih storitev z ukrepi v sklopih vezanih na gozdne, mokriščne in traviščne habitatne tipe ter z ukrepi obnove življenjskega prostora naslovljenih vrst: alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnjak, divji petelin in z nadgradnjo izobraževalno – interpretacijskih vsebin z namenom osveščanja prebivalstva na območju o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava-človek na projektnem območju skozi stoletja.

Projekt zajema 12 varstvenih ciljev oziroma aktivnosti. Z varstvenimi ukrepi na terenu se bo zagotovilo ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšalo ohranitveno stanje habitata za 6 živalskih vrst. Pridobili se bodo podatki o tarčnih habitatnih tipih in vrstah, katerih stanje ohranjenosti je neznano in s tem prispevalo k izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2000 - 2015). Usmeritve se bodo s sodelovanjem vseh deležnikov (lokalne skupnosti, organizacije, društva, posamezniki…) umestile v sektorske načrte ter oblikoval se bo model trajnostnega upravljanja. Z ozaveščanjem in povezovanjem lokalnega prebivalstva in obiskovalcev ter nadgradnjo interpretacijske infrastrukture se bo blažil pritisk stihijskega turizma in rekreacije.

Varstveni ukrepi bodo obsegali:

  • obnovo habitatov, vezanih na gozdne habitatne (bukovi gozdovi, barjanski gozdovi, kisloljubni smrekovi gozdovi, javorovi gozdovi;
  • obnovo habitatov, vezanih na mokriščne habitatne tipe (aktivna visoka barja, prehodna barja);
  • obnovo habitatov, vezanih na traviščne habitate (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom);
  • obnovo življenjskega prostora naslovljenih vrst – alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnjak, divji petelin;
  • nadgradnjo izobraževalno – predstavitvenih vsebin z namenom ozaveščanja prebivalstva na območju o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000.

Vodilni partner: RRA Koroška; projektni partnerji: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Občina Zreče, Občina Mislinja, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

Trajanje projekta: 1. 9. 2019 – 30.6.0 2023

Skupna vrednost projekta je 2,18 milijona evrov, od tega prispevek Evropske unije 1,74 milijona evrov, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 436 tisoč evrov.

Spletna stran projekta: www.pohorka.si

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava