Skip to main content

Al Vrezec

Življenjepis

Al Vrezec, doktor bioloških znanosti in docent za področje zoologije, je zaposlen kot znanstveni sodelavec na Nacionalnem inštitutu za biologijo in kot kustos na Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Leta 2000 je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjal diplomsko delo o ekologiji gozdnih vrst sov. Istega leta se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Nacionalnem inštitutu za biologijo.
Njegovo področje delovanja so raziskave v ekologiji, zlasti na področju ptic (ornitologija) in žuželk (entomologija), kjer večji del raziskovalnega dela posveča hroščem (Coleoptera), v zadnjem času pa se raziskovalno intenzivno ukvarja tudi s potočnimi raki (Astacoidea) in problematika tujerodnih vrst. Kot predavatelj sodeluje z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Novi Gorici, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana in Univerzo na Primorskem; je tudi mentor večim diplomskim, magistrskim in doktorskim študentom.
Je član več domačih in mednarodnih strokovnih združenj ter raziskovalni sodelavec projekta Global Owl Project, ki ima sedež v ZDA. Od  leta 2010 je član projektnega odbora mednarodnega projekta EURAPMON za monitoring ujed in sov v Evropi pri Evropski znanstveni fundaciji, ki mu od leta 2012 dalje tudi predseduje. Med leti 2002 in 2004 je kot glavni urednik urejal slovensko znanstveno ornitološko revijo Acrocephalus, sicer pa je član uredniškega odbora več domačih revij. Kot aktivni udeleženec ali kot vabljeni predavatelj se je udeležil več mednarodnih simpozijev in delavnic v Sloveniji, Hrvaški, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici, Franciji, Španiji, na Nizozemskem in v Rusiji.

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Bil je član Strokovnega odbora za vsebine Direktive o pticah in Direktive o habitatih pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki se ukvarjal z vzpostavljanjem omrežja Natura 2000 v Sloveniji. Aktiven je bil predvsem pri opredeljevanju Natura 2000 območij za ptice, hrošče in potočne rake. Od leta 2006 je koordinator nacionalnega monitoringa hroščev v okviru omrežuja Natura 2000 v Sloveniji, sodeluje pa tudi pri monitoringu potočnih rakov. Raziskovalno se ukvarja z ekologijo nekaterih kvalifikacijskih vrst v okviru Natura 2000 omrežja, zlasti s hrošči, potočnimi raki, med pticami pa s sovami, še posebej s kozačo in koconogim čukom. Skupaj z vodilnimi slovenskimi koleoptorologi je leta 2011 objavil pregled evropsko pomembnih vrst hroščev s predlogom slovenskega poimenovanja vrst, ki je danes v splošni rabi. V poljudnem pisanju se veliko ukvarja s promocijo Nature 2000 in varstva narave kot ključnega za preživetje človeške populacije same. 

Zanimivosti

  • Tekom usposabljanja mladega raziskovalca je leta 2004 odšel na raziskovalni obisk na Finsko k dr. Perttiju Sauroli (Univerza v Helsinkih), ki ga je ponovil v okviru podoktorskega projekta. Kot gostujoči raziskovalec je delal na Oddelku za okoljske znanosti Univerze v Helsinkih.
  • Za najboljše znanstveno ornitološko delo v Sloveniji je bil z nagrado Zlati legat nagrajen trikrat.
  • Sodeloval je tudi pri prenovi učnega načrta za biologijo za srednje šole.
  • Od leta 2012 je tudi strokovni vodja Slovenskega centra za obročkanje ptičev, ki deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije.
  • Dejaven je na področju poljudno-znanstvenega pisanja, kjer je s področja ornitologije objavil v soavtorstvu tri knjige »Ptice Slovenije: mali priročnik« (1998), »Gozdne ptice Slovenije« (2004) in »Ptice Ljubljane in okolice« (2013). »Gozdne ptice Slovenije« v soavtorstvu z dr. Tomijem Trilarjem je bila v letu 2009 tudi ponatisnjena. Z dr. Davorinom Tometom je spisal tudi srednješolski učbenik »Ekologija«.

Ključna dela s področja Nature 2000 in kvalifikacijskih vrst:

VREZEC, A. (2003): Breeding density and altitudinal distribution of the Ural, Tawny, and Boreal Owls in North Dinaric Alps (central Slovenia). J. Raptor Res. 37 (1): 55-62.
VREZEC, A. & D. TOME (2004): Altitudinal segregation between Ural Owl Strix uralensis and Tawny Owl S. aluco: evidence for competitive exclusion in raptorial birds. Bird Study 51: 264-269.
VREZEC, A. (2006): Marine and coastal birds of Slovenia: status, population size and conservation of Mediterranean action plan species. pp. 81-85 In: ARANSAY N. (ed.): Proceedings of the first symposium on the mediterranean action plan for the conservation of marine and coastal birds. Vilanova i la Geltrú, (Spain), 17-19 November 2005, RAC/SPA pub., UNEP - MAP - RAC/SPA, Tunis.
VREZEC, A. (2006): Tržaški zaliv – mednarodno morsko območje IBA / SPA? Acrocephalus 27 (130/131): 117-119.
VREZEC, A. (2007): Status brazdarja (Rhysodes sulcatus) v Sloveniji (Coleoptera: Rhysodidae): dosedanje poznavanje in raziskovalne perspektive. Acta entomologica slovenica 15 (1): 51-56.
VREZEC, A. (2007): The Ural Owl (Strix uralensis macroura) – Status and overview of studies in Slovenia. pp. 16-31 In: MÜLLER J., W. SCHERZINGER & C. MONING (eds.): European Ural Owl workshop. – Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Grafenau.
VREZEC A. & A. KAPLA (2007): Kvantitativno vzorčenje hroščev (Coleoptera) v Sloveniji: referenčna študija. Acta entomologica slovenica 15 (2): 131-160.
VREZEC A. (2008): Fenološka ocena pojavljanja imagov štirih vrst varstveno pomembnih saproksilnih hroščev v Sloveniji: Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Morinus funereus (Coleoptera: Lucanidae, Cerambycidae). Acta entomologica slovenica 16 (2): 117-126.
DENAC D., SMOLE J. & VREZEC A. (2009): Naravovarstveno vrednotenje avifavne ob Savi med Krškim in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji. Natura Sloveniae 11 (1): 25-57.
VREZEC A., BORDJAN D., PERUŠEK M. & HUDOKLIN A. (2009): Population and ecology of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and its conservation status in Slovenia. Denisia 27: 103-114.
VREZEC A., A. PIRNAT, A. KAPLA, S.. POLAK, M. VERNIK, S. BRELIH & B. DROVENIK (2011): Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja. – Acta entomologica slovenica 19 (2): 81-138.
VREZEC A., Š. AMBROŽIČ & A. KAPLA (2012): An overview of sampling methods tests for monitoring schemes of saproxylic beetles in the scope of Natura 2000 in Slovenia. pp. 73-90 In: JURC, M. (ed.): Saproxylic beetles in Europe: monitoring, biology and conservation. Studia forestalia, strokovna in znanstvena dela 137, Slovenian Forestry Institute, Sliva Slovenica, Ljubljana.
VREZEC, A., DUKE, G., KOVACS, A., SAUROLA, P., WERNHAM, C., BURFIELD, I., MOVALLI, P., BERTONCELJ, I. (2012): Overview of raptor monitoring activities in Europe. – Acrocephalus 33 (154/155): 145-157.
VREZEC A., MIHELIČ T. (2012): The Ural Owl, Strix uralensis macroura, in Slovenia: an overview of current knowledge on species ecology. – Rivista Italiana di Ornitologia 82 (1/2): 30-37.
KUŠAR D., VREZEC A., OCEPEK M., JENČIČ V. (2013): Aphanomyces astaci in wild crayfish populations in Slovenia: first report of persistent infection in a stone crayfish Austropotamobius torrentium population. – Diseases of Aquatic Organisms 103: 157-169.
HAUSKNECHT R., JACOBS S., MÜLLER J., ZINK R., FREY H., SOLHEIM R., VREZEC A., KRISTIN A., MIHOK J., KERGALVE I., SAUROLA P., KUEHN R. (2014): Phylogeographic analysis and genetic cluster recognition for the conservation of Ural Owls (Strix uralensis) in Europe. – Journal of Ornithology 155 (1): 121-134.
VREZEC A., DE GROOT M., KOBLER A., AMBROŽIČ Š., KAPLA A. (2014): Ekološke značilnosti habitatov in potencialna razširjenost izbranih kvalifikacijskih gozdnih vrst hroščev (Coleoptera) v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji: prvi pristop z modeliranjem. – Gozdarski vestnik 72(10): 452-471.
VREZEC A., DE GROOT M., KOBLER A., MIHELIČ T., ČAS M., TOME D. (2014): Ekološke značilnosti habitata in potencialna razširjenost izbranih kvalifikacijskih gozdnih vrst ptic (Aves) v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji: prvi pristop z modeliranjem. – Gozdarski vestnik 72(10): 472-492.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava