Skip to main content

Nejc Jogan

Življenjepis

Od srednje šole dalje ga zanima predvsem botanika, kar ga je že v študentskih letih pripeljalo tudi na področje naravovarstva. Od botanike se posveča predvsem flori Slovenije, travam in obdelavi taksonomsko kritičnih skupin, prek meja Slovenije pa ga zanimajo zlasti trave Istre in Balkana. Na področju Natura 2000 je aktiven od priprave strokovnih predlogov za varovanje evropsko pomembnih rastlinskih vrst (sodelavec) in negozdnih habitatnih tipov (koordinator projekta).

Po študiju biologije (1986-1992) je zaposlen kot asistent in kasneje docent za sistematsko botaniko na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poleg Sistematske botanike in Metodike dela v floristiki in taksonomiji sodeluje še pri predmetih Biogeografija in Naravovarstvena praksa. Leta 2002 je doktoriral iz sistematike pasje trave. Predvsem v devetdesetih letih zelo aktiven kot mentor na različnih raziskovalnih taborih, danes mentor študentom pri izdelavi diplomskih nalog in nadaljnjih tez.

Bogato je tudi njegovo publicistično delo na strokovnem in poljudnem področju, še posebej pa je aktiven kot član nevladnih organizacij (Botanično društvo Slovenije, od ustanovitve do 2007 tajnik, zdaj predsednik, Prirodoslovno društvo Slovenije, Društvo biologov Slovenije, podpredsednik).

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Na področju Natura 2000 je eden od soavtorjev strokovnih predlogov za varovanje evropsko pomembnih rastlinskih vrst ter koordinator priprave strokovnih predlogov za negozdne habitatne tipe. Bil je med aktivnimi člani strokovnega odbora projekta Natura 2000, ki ja deloval predvsem pred 1. 5. 2004.

Zanimivosti

Ključna dela:

  • Jogan, N., 2000: Naše orhideje, Ključ za določanje kukavičevk divjerastočih v Sloveniji. Samozaložba. 46 pp.
  • Jogan, N., T. Bačič, B. Frajman, I. Leskovar, D. Naglič, A. Podobnik, B. Rozman, S. Strgulc Krajšek & B. Trčak, 2001: Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 443 pp.
  • Martinčič, A., Wraber, T., Ravnik, V., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B. & Vreš, B., 1999: Mala flora Slovenije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava