Skip to main content

Špela Habič

Življenjepis

Za študij gozdarstva se je odločila, ker zelo rada pohajkuje v naravi, obenem pa ji gozdovi kot izjemno kompleksen ekosistem predstavljajo večni strokovni izziv z vedno novimi vprašanji in spoznanji. Leta 2006 je zaključila magistrski študij varstva naravne dediščine. Zaposlena je na postojnski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, kjer se ukvarja s široko paleto strokovnih nalog, predvsem na področjih gozdnogospodarskega načrtovanja in interpretacije gozdov. Na podlagi družinskih vzpodbud se posveča tudi spoznavanju krasa. Od leta 2010 je predavateljica na Višji strokovni šoli v Postojni, program Gozdarstvo in lovstvo.

Kot gozdarka razvija širok pogled na gozdove, naravo in okolje tako v prostorskem kot v časovnem smislu, saj je prepričana, da je za uspešno načrtovanje prihodnjega razvoja gozdov in krajine nujno odlično poznavanje zgodovinskih razlogov za današnje stanje. Redno vodi strokovne ekskurzije ter izvaja doživljajska vodenja po gozdovih in učnih poteh. Pogosto piše in predava o gozdovih, izjemnih drevesih in drugih naravoslovnih vsebinah strokovni in laični javnosti. Aktivno se udejstvuje tudi v več naravoslovnih društvih.

Aktivnosti v okviru Nature

Z Naturo se je začela spoznavati in ukvarjati kot komunikatorka leta 2004. V letih 2005 – 2007 in 2013 – 2015 je sodelovala v projektih LIFE – Program upravljanja z območji Natura 2000 kot koordinatorka dela Zavoda za gozdove Slovenije. Zaradi kar 70 % gozdnatosti območij Natura 2000 in več kot sto-letne tradicije načrtnega, trajnostnega dela z gozdovi je ZGS eden ključnih partnerjev pri upravljanju območij Nature. Pri tem ves čas zagovarja celosten pogled na varstvo narave, tudi na sistem Natura 2000, pri katerem je bistveno iskanje ravnotežja med potrebami bolj ali manj ogroženih vrst in habitatnih tipov ter človekovo dejavnostjo. Prepričana je, da je uresničevanje temeljnih načel slovenskega gozdarstva: trajnost, sonaravnost in večnamenskost prava pot za doseganje velike večine ciljev Nature 2000. V tem pogledu so slovenski gozdovi lahko zgled večini držav članic EU, česar se slovenski gozdarji premalo zavedajo.

Zanimivosti

  • Kot ljubiteljica naravoslovne fotografije je sodelovala na več skupinskih in individualnih razstavah, fotografije objavlja tudi v različnih publikacijah.
  • Je avtorica štirih ilustriranih naravoslovnih zgodb, v katerih na otrokom primeren način interpretira naravo.
  • Kot pobudnica in soavtorica je sodelovala pri izdaji dveh knjig o drevesni dediščini: Pivške lipe in druga vaška drevesa ter Tisa v Stranah pod Nanosom – legende, skrivnosti, odkritja.
  • Je soavtorica zasnove in vsebine Ekomuzeja Pivška presihajoča jezera v Slovenski vasi pri Pivki.
  • Zelo rada ročno obdeluje les in pleza po drevju.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava