Skip to main content

Habitatni tipi

Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov

3230
Alpska regija
Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem
Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami
T.Wraber
Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem
Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami
T.Wraber

Nizka grmišča prodišč sredogorskih rek in potokov, prevladujoče vrbe, pojavlja se tudi Myricaria germanica; natančnejša pripadnost znotraj 44. Nizka predalpska vrbišča (Salix eleagnos, S. purpurea, S. daphnoides idr.) z nemškim strojevcem na plitvih prodnatih tleh ali na golem produ alpskih rek.

Habitatni tip je zelo jasno označen z vodilno vrsto nemškim strojevcem (Myricaria germanica), ki se običajno stalno pojavlja samo v tem ali posamezno tudi v sorodnih združbah ali habitatnih tipih.

Druga rastišča so pogosto občasna in posledica potovanja semen po vodotokih dolvodno. V Sloveniji se pojavlja ob Soči in Savi Dolinki.

Habitatni tip je mikro-lokalno na dolgi rok nestabilen zaradi spreminjanja vodnega toka. Človek nanj v manjši meri vpliva zaradi izkoriščanja proda.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava