Skip to main content

Območja

Julijske Alpe

SI3000253
Alpska regija
74.085,958 ha
Pogled na Julijske Alpe s Pokljuke
Julijske Alpe (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
alpska reka, obdana z gozdom
Julijske Alpe (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
aero fotografija Dvojnega jezera
Dvojno jezero (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
macesen z rumeno obarvanimi iglicami, v ozadju ruševje
Julijske Alpe (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
melišče na Vršiču
Vršič (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
Planina Krstenica
Planina Krstenica (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
gorsko jezero
Dolina Triglavskih jezer (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
Reka Radovna
Reka Radovna (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh Alpske in borealne resave Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov Apnenčasti podi Gorski ekstenzivno gojeni travniki Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) Jame, ki niso odprte za javnost Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) Prehodna barja Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu Stalni ledeniki (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava