Skip to main content

30 let programa LIFE in Nature 2000 v EU

Program LIFE je že 30 let gonilo razvoja varstva narave v Evropski uniji in v Sloveniji.

Natura 2000 tudi s programom LIFE že 30 let varuje naravno dediščino slovenskega in evropskega pomena.

Program LIFE dopolnjuje in povezuje tudi druge evropske in mednarodne finančne mehanizme. Na področju varstva narave v EU so med najpogostejšimi viri financiranja še Evropski sklad za regionalni razvoj in program Evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg.

Praznujemo 30 let programa LIFE: #LIFEis30

21. maja 2022 program LIFE praznuje 30 let. V tem obdobju je finančni mehanizem programa LIFE sofinanciral več kot 5.500 projektov s področij varstva narave in okolja ter podnebnih sprememb v Evropski uniji.

Na področju varstva narave je program LIFE sofinaciral več kot 1.800 projektov, ki so vključevali eno četrtino vseh območij Nature 2000 ter več kot 1.800 živalskih in rastlinskih vrst (od tega 460 vrst ptic) v Evropski uniji.

Program LIFE ima ključno vlogo pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora. Trenutno ima štiri podprograme: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo. Podnebna kriza in kriza biotske raznovrstnosti sta prisotni bolj kot kadar koli prej, vendar nam LIFE projekti dajejo upanje in navdih za rešitve.

Po podatkih Evropske komisije v projektih programa LIFE sodelujejo zelo različne organizacije:

 • velika in mala podjetja (44 %)
 • javni organi (32 %)
 • zasebne neprofitne organizacije (24 %)

Program LIFE je zasnovan tako, da dopolnjuje in povezuje tudi druge programe financiranja EU. Na področju varstva narave v EU so med najpogostejšimi viri financiranja poleg programa LIFE še Evropski strukturni in investicijski skladi (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Evropski socialni sklad), čezmejni programi sodelovanja Interreg in pobuda Obzorje ter mednarodni finančni mehanizmi, kot so Norveški finančni mehanizem, EGP in Švicarski prispevek.
Povprečno trajanje projektov programa LIFE je med štiri in pet let.

Dogodke, ki jih organizirate ob 30-letnici programa LIFE, lahko vpišete v koledar dogodkov na spletnem mestu https://www.lifeis30.eu/. Tu najdete tudi celostno grafično podobo 30-letnice programa LIFE. 
Pri objavah na družbenih omrežjih uporabite ključnik #LIFEis30 in označite program LIFE (Facebook, Instagram, Twitter).

Več o zgodovini programa LIFE

Program LIFE v Sloveniji

V Sloveniji je program LIFE v 30 letih sofinanciral 60 projektov na področjih okolja, narave, podnebnih ukrepov in krepitve zmogljivosti. V teh projektih je sodelovalo oziroma sodeluje 113 različnih organizacij (vladni organi, javne službe in institucije, raziskovalni inštituti, univerze, nevladne organizacije, podjetja). Slovenski partnerji sodelujejo tudi v mednarodnih projektih programa LIFE. V 30 letih so bili del 33 mednarodnih projektov.

Pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo je program LIFE sofinanciral 12 projektov. Prvi projekt (1993) je bil namenjen pripravi okoljske zakonodaje za upravljanje odpadkov, drugi (1994) pa za ustanovitev Notranjskega parka kot mednarodno pomembnega mokrišča in UNESCO biosfernega območja Notranjski Kras. 

Projekti programa LIFE za področje narave so vključevali 83 območij Nature 2000 in prav toliko živalskih in rastlinskih vrst, ki so v Sloveniji in so pomembne tudi na evropski ravni, ter 40 tipičnih naravnih okolij (habitatnih tipov).

Osem projektov programa LIFE v Sloveniji je bilo med finalisti oz. nagrajenci nagrade LIFE:

 1. Crex Slovenija - Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca Crex crex v Sloveniji (vodilni partner DOPPS - BirdLife Slovenija)
 2. SloWolf - Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (vodilni partner Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo) - nagrada LIFE za naravo
 3. WETMAN - Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji (vodilni partner Zavod Republike Slovenije za varstvo narave)
 4. AQUAVIVA - ŽIVA VODA - OD BIODIVERZITETE DO PIPE (vodilni partner LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine)
 5. REBIRTH - Promocija uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu (vodilni partner Zavod za gradbeništvo Slovenije)
 6. Slovenia WEEE campaign - Slovenia WEEE Campaign – Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO (ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o)
 7. SI Natura 2000 Upravljanje - Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (vodilni partner Ministrstvo za okolje in prostor)
 8. LIFE DINALP BEAR - Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah (vodilni partner Zavod za gozdove Slovenije)

Trenutno v Sloveniji poteka 28 projektov programa LIFE. Polovico teh projektov vodijo slovenski partnerji, pri drugi polovici pa gre za projekte, v katerih so slovenske organizacije partnerji.

Slovenski projekti programa LIFE (med njimi je 9 projektov LIFE narava oz. 7 projektov, ki so neposredno povezani z Naturo 2000):

 1. LIFE NATURAVIVA - Biodiverziteta - Umetnost življenja (vodilni partner: Nacionalni inštitut za biologijo; 4. 9. 2017-31. 8. 2022)
 2. LIFE STRŽEN - Izboljšanje statusov Nature 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge potoka Stržen (vodilni partner: Notranjski regijski park; 1. 9. 2017-31. 8. 2022)
 3. LIFE for LASCA - LIFE za ohranitev primorske podusti: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei (vodilni partner Zavod za ribištvo Slovenije; 1.10.2017 - 31.3.2023)
 4. LIFE LYNX - Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem (vodilni partner: Zavod za gozdove Slovenije; 1. 7. 2017-31. 3. 2024)
 5. LIFE IP CARE4CLIMATE - Spodbujanje zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjene rabe tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (vodilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor; 1. 1. 2019 - 31. 12. 2026)
 6. LIFE-IP NATURA.SI - LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (vodilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor; 5. 9. 2018 - 31. 12. 2026)
 7. LIFE Turn to e-circular - Krepitev ozaveščenosti gospodinjstev o ključnih elementih krožnega gospodarstva na področju električne in elektronske opreme (vodilni partner: ZEOS d.o.o.; 1. 10. 2019 - 30. 12. 2024)
 8. LIFE HIDAQUA - Trajnostno upravljanje z vodami v industriji z veliko porabo vode (vodilni partner: Zavod za gradbeništvo Slovenije; 1. 9. 2019 - 31. 9. 2023)
 9. LIFE BioTHOP - Vpeljava biorazgradljive vrvice v hmeljišča in uporaba hmeljevine v novih industrijskih produktih (vodilni partner: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije; 1. 7. 2019-30.6.2022)
 10. LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (vodilni partner: Občina Grosuplje; 1. 11. 2019-31.12.2026)
 11. LIFE BEAVER - Živeti z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami (vodilni partner: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine; 1. 9. 2020-31. 8. 2024)
 12. LIFE NarcIS - Naravovarstveni informacijski sistem (vodilni partner: Agencija Republike Slovenije za okolje; 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024) 
 13. LIFE for Seeds - Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ (vodilni partner DOPPS BirdLife Slovenija; 1. 9. 2021-31. 12. 2026)
 14. LIFE-IP RESTART - Spodbujanje recikliranja odpadkov v koristne proizvode in krožno gospodarstvo (vodilni partner Ministrstvo za okolje in prostor; 1. 1. 2022 - 31. 12. 2030)

Mednarodni projekti programa LIFE s slovenskimi partnerji (5 LIFE narava) so:

 1. LIFE WOLFALPS EU - Izvajanje usklajenih aktivnosti za izboljšanje sobivanja z volkovi na območju Alp (slovenska partnerja: Univerza v Ljubljani (BF); Zavod za gozdove Slovenije, 1. 9. 2019 - 30. 9. 2024)
 2. IMPEL LIFE SWEAP - Shipments of Waste Enforcement Actions Project (slovenski partner: Inšpektorat RS za okolje in prostor, 1. 7. 2018 - 30. 6. 2023)
 3. LIFE SySTEMiC - sonaravno gospodarjenje z gozdovi v času podnebnih sprememb (slovenska partnerja: Gozdarski inštitut Slovenije; Zavod za gozdove Slovenije, 1. 9. 2019 - 31. 8. 2024)
 4. LIFE UNIFY - Bringing the EU together on climate action (slovenski partner: Focus, društvo za sonaraven razvoj, 1. 9. 2019 - 31. 8. 2022)
 5. LIFE 4 POLLINATORS - Involving people to protect wild bees and other pollinators in the Mediterranean (slovenski partner: E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, 1. 10. 2019 - 30. 9. 2023)
 6. LIFEproETV - Promotion and implementation of ETV as an EU voluntary scheme for verifying performance of environmental technologies. (slovenski partner: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022)
 7. LIFE PROGNOSES - PRotection of Old Growth Forests in Europe: Natural heritage, Outline, Synthesis and Ecosystem Services (slovenska partnerja: Univerza v Ljubljani, BF - Odelek za gozdarstvo in obnovljive vire, Ministrstvo za okolje in prostor, 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024)
 8. LIFE SEEDFORCE - Using SEED banks to restore and reinFORCE the endangered native plants of Italy (slovenski partner: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 1. 10. 2021 - 31. 12. 2026)
 9. LIFE GREEN ADAPT - Green and Nature-Based Solutions for climate change-resilient waste infrastructures (slovenski partner: LIMNOS, Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., 1. 7. 2021 - 31. 12. 2024)
 10. LIFE eGYMER - Using smart traps and pheromones to control the gypsy moth: ecofriendly control in practice (slovenski partner: Univerza v Ljubljani, 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024)
 11. LIFE PINNA - Conservation and re-stocking of the Pinna nobilis in the western Mediterranean and Adriatic sea (slovenski partner: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo, 1. 10. 2021 - 30. 9. 2025)
 12. LIFE GREEN-STOVE - Gas Renewable Eco Energy Nature Stove (slovenski partner: ATech elektronika d.o.o., 1. 9. 2021 - 29. 2. 2024)
 13. LIFE climate value chains - LIFE podnebne vrednostne verige (slovenski partner: Univerza v Ljubljani, 1. 7. 2021 - 30. 6. 2024)
 14. LIFE IPE PREPAIR - Učinki ukrepov Dežel Padske nižine na kakovost zraka (slovenski partner ARSO; 1.10.2016 - 31.03.2023)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava