Skip to main content

Okoljski in naravovarstveni projekti EU pred programom LIFE

Začetki finančnih podpor Evropske unije članicam na področju varstva narave segajo v začetek 80. let prejšnjega stoletja. Po sprejetju Direktive o pticah leta 1979, ki je vključevala tudi sofinanciranje upravljanja posebnih varstvenih območij za varstvo ptic, je Evropski parlament v letih 1982 in 1983 s posebnim financiranjem omogočil prve projekte varstva narave v EU. Sredi 80. let se je oblikoval finančni prispevek za varstvo narave “EU akcije za okolje” (ACE; ang. EU Actions for the Environment), ki je vključeval tri področja:

 • razvoj novih čistih tehnologij
 • razvoj novih tehnik za ukrepanje in monitoring naravnega okolja
 • pomoč za zaščito habitatov ogroženih vrst, ki so pomembne za EU

Finančni prispevek ACE je do leta 1991 sofinanciral 53 projektov varstva narave in 55 projektov za čiste tehnologije. Skupna vrednost teh projektov je bila 98 milijonov ECU1, EU pa je prispevala 44,5 % finančnih sredstev.
Leta 1988 je Evropska unija uvedla nov finančni mehanizem za nujne akcije za ogrožene vrste, ki je bil del proračuna Evropske komisije, in sicer je vključeval 50 projektov, za katere je EU prispevala 3 milijone evrov.
Sočasno s finančnim mehanizmom ACE sta potekala še dva programa za podporo okoljskih projektov v specifičnih regijah: MEDSPA (Mediteran) in NORSPA (severnoevropske morske regije). MEDSPA je potekal od leta 1986 do 1991 in sofinanciral 198 projektov v vrednosti 38 milijonov ECU. 25 odstotkov projektov je vključevalo varstvo habitatov in ogroženih vrst. NORSPA je potekal od leta 1989 do 1991 in sofinanciral 38 projektov v vrednosti 16 milijonov ECU. Prednostno je vključeval projekte varstva morskih okolij s poudarkom na mednarodnem sodelovanju. 

Po zaključku programa ACE leta 1991 je bil sprejet poseben sklad za naravo Akcije EU za naravo (ACNAT; ang. Action by the EU for Nature), s katerim je EU sofinancirala projekte za implementacijo novo sprejete direktive o habitatih maja 1992. Ta sklad je kmalu dobil naslednika, ki ga danes poznamo pod imenom program LIFE in je celovito pokrival 5 okoljskih področij s proračunom 400 milijonov ECU.

1992: prvi program LIFE
Program LIFE je bil na podlagi preteklih izkušenj oblikovan kot celovit finančni mehanizem za podporo okoljskim in naravovarstvenim projektom v državah članicah za uresničevanje dveh zakonodajnih aktov -  Direktive o pticah in Direktive o habitatih. Vse članice EU so ob pridružitvi EU dolžne obe direktivi prenesti v nacionalno zakonodajo in tako postaviti temelje za omrežje Nature 2000.

V 30 letih programa LIFE je bilo 6 programskih obdobij:

 1. programsko obdobje: LIFE I 1992-1995 - Program LIFE I je sofinanciral 731 projektov s področij trajnostnega razvoja in kakovosti okolja, varstva habitatov in narave, administrativnih struktur in okoljskih služb, izobraževanja, usposabljanja in informiranja, prav tako pa so sofinancirani projekti vključevali aktivnosti v državah zunaj EU.
 2. programsko obdobje: LIFE II 1996-1999 - Program LIFE II je bil razdeljen v 3 kategorije: LIFE-Narava, LIFE-Okolje in LIFE-Tretje države. Proračun programa je znašal 450 milijonov ECU.
 3. programsko obdobje: LIFE III 2000-2004 (podaljšanje do 2006) - Vrednost programa LIFE III je znašala 640 milijonov evrov. Kategorije programa so ostale enake kot v prejšnjem obdobju, povečalo pa se je število mednarodnih projektov in mreženje med projekti.
 4. programsko obdobje: LIFE+ 2007-2013 - Vrednost 4. programskega obdobja je narasla na 2,143 milijarde evrov. Program LIFE je vključeval 3 kategorije: LIFE+ Narava in biodiverziteta, LIFE+ Okoljske politike in upravljanje ter LIFE+ Informiranje in komuniciranje.
 5. programsko obdobje: LIFE 2014-2020 - Program LIFE je bil v tem obdobju razdeljen na dva podprograma: okolje (75 % sredstev sofinanciranja) in podnebne akcije (25 % sredstev sofinanciranja). V tem obdobju se je oblikoval tudi nov tip projektov, t.i. integrirani LIFE projekti, ki podpirajo delo vladnih institucij v državah članicah za implementacijo okoljskih in podnebnih načrtov, programov in strategij na regionalni in nacionalni ravni. 
 6. programsko obdobje: LIFE 2021-2027 - Aktualno programsko obdobje LIFE vključuje štiri področja:
  1. narava in biodiverziteta
  2. krožno gospodarstvo in kakovost življenja
  3. blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje na podnebne spremembe
  4. prehod na čiste vire energije

Vrednost 6. programskega obdobja LIFE znaša 5,4 milijarde evrov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava