Skip to main content

Izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000 - poročilo za leto 2018

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018. Dokumet je pripravilo Ministrstvo za okolje v sodelovanju s projektnimi partnerji v okviru projekta LIFE IP Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Pričakujemo, da bo do konca leta 2020 okvirno tri četrtine vseh ukrepov oziroma usmeritev tega programa v določenih fazah izvajanja, kar pomeni izboljšanje glede na pretekli program. Na več kot polovici področij pričakujemo izvajanje skoraj vseh zastavljenih ukrepov.

Vlada RS je leta 2015 sprejela  Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020, ki v prilogi določa varstvene cilje in ukrepe za vsako območje Natura 2000 ter izvajalce teh ukrepov. Leta 2918 je Vlada naložila ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil, da o izvedbi ukrepov poročajo Ministrstvu za okolje in prostor, le-to pa pripravi skupno poročilo.

Poročilo za leto 2018 kaže, da je v prvih štirih letih izvajanja, to je med 2015 in 2018, je več kot tri četrtine ukrepov (76 %) izvedenih, delno izvedenih ali v izvajanju. 8 % ukrepov še ni v postopku izvajanja, ker njihovo izvajanje še ni predvideno; 15 % ukrepov pa ni izvedenih. V primerjavi s stanjem v letu 2017 je v letu 2018 opazen rahel napredek, saj je viden porast ukrepov, ki so izvedeni.

Na področju kmetijstva je bilo v letu 2018 vloženih veliko naporov za izboljšanje izvajanja, kljub temu pa so za izboljšanje stanja nekaterih travniških vrst in habitatnih tipov potrebni še dodatni napori.

Na področju monitoringa in raziskovanja so potrebne dodatne spremembe, ki bodo omogočile boljše izvajanje.

 

Več:

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava