Skip to main content

Slovenska nagrada Natura 2000 za sodelovanje za upravljanje nahajališča rumenega sleča na Vrhku

Območna enota Celje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN OE Celje) je s prijavo za upravljanje nahajališča rumenega sleča na Vrhku v kategoriji sodelovanje peta od šestih zmagovalcev slovenske nagrade Natura 2000. Nagrada je priznanje za 18-letno sodelovanje strokovnih organizacij, domačinov in Turističnega društva Tržišče. Nagrado sta prevzela Miro Povše iz Turističnega društva Tržišče in Tanja Košar Starič iz ZRSVN OE Celje.

Slovenska nagrada Natura 2000 ob 30-letnici programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji in 18-letnici Nature 2000 v Sloveniji nagrajuje dobre prakse upravljanja z območji Nature 2000 z dolgoročnimi učinki. 8-članska strokovna žirija je ocenjevala 21 prijav v petih kategorijah, med katerimi se je 16 prijav uvrstilo v finalni izbor. Podelitev slovenske nagrade Natura 2000 šestim zmagovalcem poteka na enomesečni turneji po Sloveniji. Vsi zmagovalci bodo znani do sredine novembra.

Plaketo slovenske nagrade Natura 2000 je podelila Maja Cipot, vodja LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) na Ministrstvu za okolje in prostor: “Zmagovalna prijava za upravljanje nahajališča rumenega sleča na Vrhku je dokaz, da prav vsak posameznik lahko pomembno prispeva k ohranjanju narave. Miro Povše pa je dokazal tudi, kako lahko posameznik za varstvo narave navduši celotno krajevno skupnost in občino. S svojim prostovoljnim delom in vrednotami je lahko vzor vsakemu izmed nas in želim si, da bi se takšna dobra praksa prenesla tudi na druga območja Nature 2000.”

Tanja Košar Starič iz ZRSVN OE Celje je ob podelitvi povedala: "Nagrada je priznanje in zahvala vsem sodelujočim za dolgoletno sodelovanje pri ohranjanju rumenega sleča, saj smo prve upravljavske aktivnosti začeli izvajati že leta 2003, prvo konkretno akcijo nege na nahajališču pa leta 2005. Z leti vzpostavljeno spoštovanje in zavezništvo pri ohranjanju te redke rastlinske vrste je najboljša podlaga za njeno dolgoročno ohranitev na nahajališču na Vrhku."

Miro Povše je najbolj zaslužen krajan Vrhka za to, da je eno od treh največjih nahajališč rumenega sleča v Sloveniji dobro ohranjeno. Njegova vloga pri povezovanju ZRSVN, Zavoda za gozdove Slovenije, lastnikov zemljišč in domačinov ter prepletanje s turistično ponudbo kraja je ključ do uspeha za ohranjanje tega območja Nature 2000. Ob podelitvi je Povše povedal: "Številni krajani smo zaslužni za to nagrado in zato zahvala vsem, ki si prizadevate, da naravo ohranjamo za naše zanamce. Zelo pomembno je, da imamo pri tem nenehno strokovno podporo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Dolgoletno sodelovanje je to, a hkrati nas vsak dan čakajo novi izzivi in vesel sem, da je nagrada priznanje za preteklo delo in hkrati motivacija za naprej."

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je čestital krajanom, lastnikom zemljišč in Turističnemu društvu Tržišče ter se zahvalil za povezovalno vlogo Območni enoti Celje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. "Prav njihovo povezovanje je ključ do primerov dobre prakse, kot je nahajališče rumenega sleča na Vrhku," je poudaril župan in dodal: "Še posebej pa me veseli, da je slovenska nagrada Natura 2000 prišla ravno v mesecu praznovanja občinskega praznika in tako dodala še poseben pečat letošnjem prazniku Občine Sevnica."
 

Kako je rumen sleč na Vrhku postal zlati zaklad gozda?

Nahajališče rumenega sleča na Vrhku je eno od treh večjih nahajališč v Sloveniji. Leta 2004 je ravno zaradi rumenega sleča Vrhek postal območje Nature 2000. Vključitev območja v evropsko ekološko omrežje je v lokalnem okolju povečala zavedanje o pomembnosti območja za širšo skupnost in dala zagon za izvajanje aktivnosti za njegovo ohranjanje. Miro Povše je kot posameznik povezoval domačine, lastnike zemljišč, gozdarje in naravovarstvenike. Na podlagi naravovarstvenih smernic ZRSVN OE Celje in strokovnih izhodišč ZGS so domačini in lastniki zemljišč izvedli številne aktivnosti za izboljšanje vitalnosti grmov rumenega sleča, uredili dostop in informativne table, redno poročali o stanju ZRSVN OE Celje in s tem pomembno prispevali k izboljšanju naravovarstvenih smernic in posledično ohranjenosti nahajališča. V Turističnem društvu Tržišče so nahajališče vključili v turistično ponudbo kraja na način, ki prispeva k ohranjanju rumenega sleča in je pomemben element povezovanja lokalne skupnosti. Zdaj že tradicionalni pohod Azaleja, ki ga organizirajo od leta 2006, ni običajen pohod, temveč pravo doživetje narave, ki nas uči o pomenu ohranjanja narave in skrbi zanjo. Rumeni sleč ali azalejo so zaradi pomena, ki ga ima v lokalni skupnosti, poimenovali zlati zaklad gozda.
 

Predstavitev zmagovalne prijave Upravljanje nahajališča rumenega sleča na Vrhku

 • Območje Nature 2000: Vrhek • 
• Trajanje: 18 let •

Kratka predstavitev: Za nagrado prijavljamo domačine in člane Turističnega društva Tržišče, med njimi gospoda Mira Povšeta, domačina z Vrhka, ki je bil glavni povezovalec vseh ključnih deležnikov ter skrbnik in izvajalec konkretnih aktivnosti za ohranjanje nahajališča rumenega sleča na Vrhku. Kot domačin in član Turističnega društva Tržišče je s svojim predanim in prostovoljnim delom bistveno prispeval pri vzpostavitvi sodelovanja med lastniki zemljišča, lokalno skupnostjo, gozdarji in naravovarstveniki. Skupaj z gozdarji skrbi za vključevanje in povezanost lastnikov zemljišča v aktivnosti za ohranjanje rumenega sleča. Kot član Turističnega društva Tržišče in njegovih organov upravljanja si je prizadeval za prepoznavnost nahajališča kot pomembnega dela promocije celotnega kraja ob hkratnem zavedanju potrebne pazljivosti zaradi izjemnosti in redkosti nahajališča. V okviru tradicionalnega pohoda Azaleja, ki ga Turistično društvo Tržišče organizira vse od leta 2006, skrbi za vključevanje stroke in ozaveščanje obiskovalcev o pomenu ohranjanja rumenega sleča. Gostoljubni in prizadevni Vrhovčani z Mirom Povšetom na čelu skrbijo za urejenost svojega kraja in vsako leto poskrbijo, da je pohod na Vrhek za vsakega udeleženca nepozabno doživetje. Na enem od teh pohodov se mu je za njegovo dolgoletno prizadevanje za prepoznavnost Vrhka zahvalila takratna predsednica društva, gospa Marta Kralj, ki ga je ves čas mandata predsednice podpirala v teh prizadevanjih. Še pred vključitvijo nahajališča v omrežje Natura 2000 je obiskovalce rad popeljal na ogled cvetočih grmov rumenega sleča, ki ga domačini imenujejo azaleja. Posebej je ponosen na zahvalo profesorja botanike Toneta Wrabra, ki jo je prejel skupaj z objavljenim člankom o rumenem sleču z Vrhka.

Prijavitelj: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Celje 

Partnerji in sodelujoči: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Radeče-Mokronog. Turistično društvo Tržišče. Krajevna skupnost Tržišče. Občina Sevnica. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava