Skip to main content

18 let Nature 2000 v Sloveniji

Več o Naturi 2000 v Sloveniji

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, Evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg. 

Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij med cilji izstopajo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje in trajnostni razvoj zavarovanih območij. 

Trenutno na 80 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 18 projektov za Naturo 2000, namenjenih ohranjanju in izboljšanju vrst in življenjskih okolij, ki združujejo preko 50 organizacij. V projektih Nature 2000 sodelujejo organizacije različnih sektorjev: varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, upravljanja voda, turizma, ki pri izvajanju sodelujejo z lastniki zemljišč v območjih Nature 2000.

Odličnost slovenskih organizacij in projektov za Naturo 2000 v evropskem merilu dokazuje tudi 8 projektov, ki so bili med nagrajenci in finalisti nagrade LIFE, in 5 projektov, ki so se uvrstili med finaliste evropske nagrade Natura 2000.

Več o razvoju Nature 2000 v Sloveniji

Projekti Nature 2000 v Sloveniji

K ohranjanju in izboljšanju stanja vrst in življenjskih okolij prispevamo s številnimi projekti, ki so sofinancirani s strani EU, Evropskega gospodarskega prostora in nacionalnih sredstev. Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, Evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg. Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij med cilji izstopajo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje in trajnostni razvoj zavarovanih območij. 

Trenutno na 80 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 18 projektov za Naturo 2000, sofinanciranih iz sredstev programa LIFE (7 projektov) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (11 projektov). Ti projekti so namenjenih ohranjanju in izboljšanju vrst in življenjskih okolij, ki združujejo preko 50 organizacij. Med njimi so lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, zasebni zavodi, raziskovalne inštitucije, ministrstva, upravljavci zavarovanih območij in drugi.

Poleg 7 projektov programa LIFE za Naturo 2000 v Sloveniji trenutno poteka še 11 projektov za Naturo 2000, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

 • Gorička krajina - Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem
 • KRAS.RE.VITA - Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju
 • Mala barja - Marja - Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem
 • Natura Mura - Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri
 • PIVKA.KRAS.PRESIHA - Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera 
 • POHORKA - Vizija Pohorje 2030: Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju
 • poLJUBA - Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja
 • VIPava - Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini
 • VrhJULIJCEV - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku
 • za KRAS - Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«
 • zaDRAVO - Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Evropska nagrada Natura 2000 za Slovenijo

Evropska komisija od leta 2014 podeljuje evropsko nagrado Natura 2000 za priznanja vodilnim dosežkom varstva narave in odličnosti pri upravljanju območij Nature 2000 v Evropski uniji.

Evropska nagrada Natura 2000 je namenjena priznanju odličnosti pri upravljanju območij Nature 2000 in prikazu dodane vrednosti omrežja za lokalne skupnosti in gospodarstvo v Evropski uniji. Poleg tega želi Evropska komisija z izvedbo natečaja pokazati, kaj je omrežje Nature 2000, kako prispeva k ohranjanju evropske biotske raznovrstnosti in kakšne koristi prinaša vsem nam. S podeljevanjem nagrade je začela leta 2014, letošnji razpis pa je že šesti po vrsti. 

5 slovenskih projektov oziroma organizacij, ki so bile partnerice mednarodnih projektov, so se uvrstile med finaliste evropske nagrade Natura 2000:

 • AdriaWet 2000 - Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000 - partner DOPPS (Škocjanski zatok) / leto 2015
 • Od lagun z odpadno vodo do naravnega rezervata - vodilni partner DOPPS / leto 2020
 • ECO KARST - Za naravo in za ljudi - vodilni partner ZGS / leto 2020
 • LENA - Lokalna ekonomija in ohranjanje narave v donavskem porečju - partner BSC Kranj / leto 2020
 • Varuhi mladičev človeške ribice - prijavitelj: Postojnska jama / leto 2022
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava