Skip to main content

20 let Nature 2000 v Sloveniji

V letu 2024 v Sloveniji obeležujemo 20 let (1. maj 2004), odkar smo postali polnopravni člani Evropske unije. Ob vstopu v Evropsko unijo smo na podlagi strokovnih podatkov, skladno z obvezami, v Sloveniji razglasili tudi območja Nature 2000. 

Danes nekaj več kot 37 % Slovenije pokrivajo območja Nature 2000. Kar 70 % slovenske Nature 2000 je v gozdovih, 20 % pa na kmetijskih zemljiščih. V Sloveniji imamo bogato tradicijo vastva narave - 20 let upravljanja Nature 2000 spremljajo tudi 104 leta (1920) pobude sistemskega varstva narave s Spomenico. Več o Naturi 2000 v Sloveniji

S projekti do Nature 2000, varstva narave in delovnih mest
Prvi projekt, s katerim smo se v Sloveniji pripravljali na pridružitev Evropski uniji in s tem razglasitvi Nature 2000, je potekal že leta 1999 (Pilotni projekt Emerald Sveta Evrope). Sledili so projekti iz programa Phare, ki se je po vstopu v Evropsko unijo preoblikoval v Interreg. S podpisom predpristopnega sporazuma smo v Sloveniji v letu 2000 pristopili v program LIFE.

Predpristopna pogajanja so potekala od januarja 1999 do vstopa Slovenije v EU. Celoten proces je koordinirala ekipa današfvnjega Ministrstva za naravne vire in prostor v sodelovanju z Agencijo RS za okolje – sodelovali so tudi strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Društva za opazovanje in proučevanje ptic ter vrsta strokovnjakov iz drugih organizacij. Z zbranimi podatki o prisotnosti vrst, habitatov in habitatnih tipov so opredelili območja Nature 2000 po Direktivi o habitatih in Direktivi o pticah. Podatke pa je verificiral strokovni odbor, ki so ga sestavljali vodilni slovenski strokovnjaki (univerze, SAZU, inštituti).
Slovenija je formalno vstopila v Evropsko unijo in sočasno razglasila omrežje Natura 2000. V slovenski pravni red je bila Natura 2000 prenešena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih Nature 2000. 

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000, ki združujejo preko 100 organizacij. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, Evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg. Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij med cilji izstopajo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje in trajnostni razvoj zavarovanih območij. 

Nagrada za dobre prakse omogoča tudi prenos znanj v Evropski uniji
Izmenjava dobrih praks in podatkov med območji in državami je eden izmed pomembnih temeljev upravljanja Nature 2000 ter načrtovanja prihodnosti omrežja. V 20 letih smo v Sloveniji razvili vrsto dobrih praks upravljanja območij Nature 2000. Priložnost za to, da izberemo najboljše primere, bo ponovno letos, ko bo potekala druga slovenska nagrada Natura 2000. Obe nagradi v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji organizira Zavod Štirna.
Prva slovenska nagrada Natura 2000 je bila podeljena leta 2022. Združila je 18 let dobrih praks več kot 100 organizacij, ki so prispevale k učinkovitemu upravljanju območij Nature 2000 z dolgoročnimi učinki. Več informacij o zmagovalcih prve slovenske nagrade je dostopnih na tej povezavi.

Evropsko nagrado Natura 2000 so prvič podelili leta 2014. Evropska nagrada Natura 2000 je namenjena priznanju odličnosti pri upravljanju območij Nature 2000 in prikazu dodane vrednosti omrežja za lokalne skupnosti in gospodarstvo v Evropski uniji. Na lanskoletni razpis za evropsko nagrado so se prijavili tudi slovenski projekti, ki so bili nagrajeni s slovensko nagrado Natura 2000. Odličnost slovenskih organizacij in projektov v evropskem merilu dokazuje osem projektov, ki so prejeli nagrado LIFE, in šest projektov, ki so se uvrstili med finaliste evropske nagrade Natura 2000. 
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava