Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 256 / oktober  2022

 

SLOVENIJA


Center za obiskovalce Cerkniško jezero slovesno odprl vrata

Na zadnji septembrski dan so odprli interpretacijski del Centra za obiskovalce Cerkniško jezero, vsa interpretacijska in didaktična oprema je rezultat projekta KRAS.RE.VITA. Odslej bo lesena stavba na koncu Dolenjega Jezera ponujala nepozabno doživetje za vseh pet čutil: v Centru bodo obiskovalci podrobno spoznali, zakaj enkrat jezero je, drugič ga ni, opazovali posebne in ogrožene vrste živali ter rastlin, videli, kako so domačini z jezerom živeli nekoč in kako z njim v tesni povezavi živijo še danes. Pokazali vam bodo, zakaj je pomembno, da so ponovno oživili staro strugo Stržena in pomen posebnih omrežij Nature 2000. Več.


V projektu RES nastaja karta biotske raznovrstnosti

Projekt RES Slovenia se posveča rabi obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije. Ena od aktivnosti projekta je tudi Mapiranje potenciala & analiza ranljivosti. Kartiranje ranljivosti biotske raznovrstnosti (habitatov in vrst, tudi na območjih Natura 2000) bo vključevalo različne razvojne projekte obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije (vetrna, vodna, sončna, geotermalna energija itd.).

Pri projektu sodelujeta Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor, izvajajo ga v letih 2021 - 2023. Evropska komisija projekt financira v okviru tehnične pomoči. Več.


Projekt POSEIDONE tudi o pomenu Nature 2000

V okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Italija Slovenija  italijanski in slovenski partnerji načrtujejo strateški projekt POSEIDONE (Promotion Of green SEa Infrastructure Devoted tO New Environment), ki ga bodo začeli izvajati leta 2023, obravnaval pa bo območje Severnega Jadrana, od italijanske Chioggie do Pirana, tudi območja Natura 2000.
Projektni partnerji bodo sodelovali pri pridobivanju podatkov monitoringa pomembnih zavarovanih vrst in obalnih naravnih okolij, analizi ekosistemskih storitev, načrtovanju posegov in ukrepov za zmanjševanje obstoječih pritiskov na zavarovana območja vključno podnebnimi spremembami ter valorizaciji območij za razvoj trajnostnih oblik turizma. Več.


Zimski in poletni domači okoliši srnjakov z Jelovice

V okviru projekta  LIFE WOLFALPS so preteklo sezono v šestih lovskih družinah z območja Jelovice odlovili in s telemetrično ovratnico opremili 6 samcev in 6 samic srnjadi ter nato spremljali njihovo gibanje v prostoru letošnjo pomlad in poletje. S člani lovskih družin Železniki, Selca, Jošt – Kranj, Bohinjska Bistrica, Sorica in Jelovica – Ribno so sledili njihovim prostorskim premikom, saj ima srnjad izrazit letni biološki cikel. Analizirali so gibanje treh srnjakov z območja Jelovice, več.


Vzreja velikih pupkov zelo uspešna

Krepitev populacije velikega pupka s podporno vzrejo je bila v letošnjem letu več kot uspešna. S pomočjo izkušenj in znanja tujih projektnih partnerjev je ekipa projekta LIFE AMPHICON presegla zadano število vzrejenih ličink ter uspeh obeležila z izpustom 166 mladih osebkov vrste v projektno območje Natura 2000 Dobrava – Jovsi. Vzrejna postaja v Kozjanskem parku je prva tovrstna vzrejna postaja za dvoživke v Sloveniji in prva vzrejna postaja za velikega pupka v Evropi. Več.


Obogatitev populacij barjanskega okarčka 

V okviru projekta poLjuba so strokovnjaki  ZRC SAZU, Biološkega inštituta Jovana Hadžija zaključili še zadnje, tretje ex situ gojenje barjanskega okarčka. Z vzgojenimi osebki so obogatili tako izvorno populacijo te ogrožene vrste metulja na lokaciji Mostišče (22 osebkov), kot tudi osnovano novo populacijo v Naravnem rezervatu Iški morost (132 osebkov).  V letu 2022 je bila stopnja uspešnosti izleganja metuljev 85 % in je bila višja kot v drugi in prvi sezoni gojenja osebkov. Več.
www.poljuba.si/aktualno/novice-in-dogodki/obogatitev-populacij-barjanskega-okarcka-v-letu-2022


Primorska podust preživela poletno sušo

Po izredno dolgem obdobju suše in težko pričakovanem dežju je ekipa projekta LIFE for LASCA dočakala primerne vodostaje za izvedbo monitoringa primorske podusti. Zabeležili so jo v potoku Jovšček in v potoku Močilnik, tu presenetljivo tudi v odseku, kjer je bila struga v enotni dolžini več kot 2 km poleti popolnoma suha. Našli so celo osebke stare manj kot leto dni, kar je dokončna potrditev uspešne drsti primorske podusti v naravi. V Ozlenščku v vzorčnem transektu žal niso potrdili nobenega primerka. Več.


Ogled izvedenih revitalizacijskih ukrepov na Muri v Avstriji


Direkcija Republike Slovenije za vode je sredi septembra v sodelovanju z Oddelkom za varstvo voda Zvezne dežele Salzburg za partnerje projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala strokovno ekskurzijo v Unescov Biosferni park Lungau v Avstriji. Ogledali so si izvedene revitalizacijske ukrepe na Muri pri kraju St. Michael im Lungau in izmenjali znanja ter izkušnje v zvezi z izvajanjem sonaravnih ureditev na vodotokih z avstrijskimi strokovnjaki. Predstavniki Zvezne dežele Salzburg so pojasnili, da so se izvedeni ukrepi na Muri izkazali kot uspešni tako z vidika stanja voda, varstva narave in poplav. Več

 

Sto odgovorov na vprašanja o Naturi 2000

V projektu LIFE-IP NATURA.SI so v aprilu 2020 na spletnem mestu natura2000.si prvič vzpostavili spletni obrazec za vprašanja uporabnikov o Naturi 2000. V dobrih dveh letih so odgovorili že na 100 vprašanj.

Največ (27 %) vprašanj je s področja gradnje, sledijo vprašanja s področja ohranjanja narave (19 %), kmetijstva (9 %), prijave kršitev (8 %) in gozdarstva (7 %). Na več kot polovico vprašanj so odgovorili v treh delovnih dneh, odgovore so pripravljali v sodelovanju s sodelavci partnerskih organizacij projekta ter upravljavci zavarovanih območij, ministrstvi in inšpektorati ter občinami. Več.


Mehanizacija za dve kmetiji

Kmetje, ki se vključijo v projekt LIFE-IP NATURA.SI, lahko v zameno za prilagojeno kmetovanje prejmejo brezplačno uporabo mehanizacije in opreme ali finančno nadomestilo. Dvema kmetoma na pilotnem območju Štajerske so v začetku oktobra predali v upravljanje kmetijsko mehanizacijo. Več.

 

BRANJE


Poročilo o okolju

Objavljeno je poročilo Agencje RS za okolje  Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022 (pdf, 642 str.). Objavljen je tudi posnetek  predstavitve poročila (YouTube, 1:38:20).


Poročila o dvoživkah

Ekipa projekta LIFE AMPHICON je objavila popise in izhodiščna stanja populacij ciljnih vrst dvoživk na projektnih območjih Jovsi, Bohor  in Ljubljansko barje ter Načrt krepitve populacije velikega pupka (Triturus Carnifex) v Jovsih (pdf, 18 str.).

Objavili so tudi poročila o spremljanju spomladanskih in jesenskih selitev dvoživk ter predloge ukrepov za dvoživke na cestnih odsekih Pako-Goričica, Bistra, Podkraj in Radensko polje.


Lovec

V oktobrski številki revije Lovec Nives Pagon in sodelavci pišejo o telemetričnem spremljanju divjadi, ki so ga s pomočjo projekta LIFE WOLFALPS EU prvič uvedli v Sloveniji. Urša Fležar in soavtorji poročajo o rezultatih četrte sezone monitoringa risa v Sloveniji. Mateja Kišek Vovk je obširno predstavila bukev. Lovec za mlade je tokrat posvečen jeseni v gozdu.


Geografski informacijski sistemi v Sloveniji – monografija

ZRS SAZU je izdal monografijo 16. bienalnega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. V njej je objavljen tudi članek Špela Čonč et al. Plenjenje evrazijskega risa (Lynx lynx) in mikrohabitatne reliefne značilnosti: primer analize morfometrije in morfologije vrtač kot lokacij uplenitev parkljarjev. Objavljen je tudi video posnetek (YouTube, 16 min.) in prezentacija (pdf, 14 str.).


ECO-SMART - gradiva in izobraževalni portal

Rezultati letos zaključenega projekta ECO-SMART (Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko varovanja območij Natura 2000) so objavljeni na spletni strani projekta, v zavihku Projektni dokumenti.

Za krepitev znanja in ozaveščanja skupnosti so pripravili spletni izobraževalni portal, namenjen otrokom, mladostnikom, izobraževalcem pa tudi širši javnosti. Tu je tudi priročnik za učitelje.


Stanje ptic 2022

Organizacija BirdLife je objavila že peto publikacijo o stanju ptic State of the World’s Birds 2022, Insights and solutions for the biodiversity crisis (pdf, 45 str.). V njej je združenih več najnovejših raziskav, ki govorijo predvsem o nevarnostih, ki pretijo pticam zaradi podnebnih sprememb in človeških posegov v njihove habitate, pa tudi o predlogih rešitev za ohranitev vrst. 

 

Resolucije za varstvo netopirjev

V Narodnem parku Brioni na Hrvaškem je od 10. do 13. oktobra 2022 potekalo srečanje pogodbenic Sporazuma o varstvu populacij evropskih netopirjev (EUROBATS), več. Na srečanju so potrdili več novih resolucij.


Evropski rdeči seznam za muhe trepetavke

Organizacija IUCN je objavila evropski rdeči seznam za muhe trepetavke European Red List of Hoverflies (pdf, 108 str.), med avtorji je tudi Marteen De Groot. Seznam je pokazal, da je ogroženih 38 % vseh evropskih muh trepetavk. V Sloveniji lahko najdemo več kot 324 vrst, od katerih je na evropski ravni ogroženih 35 vrst. Slovenija je tudi ena od držav z večjim številom ogroženih vrst muh trepetavk od evropskega povprečja. 


Bukovi gozdovi Evrope – upad rasti zaradi sprememb podnebja

Izšel je članek Martinez del Castillo, E. et al. (2022) Climate-change-driven growth decline of European beech forests. Communications Biology.


Časovno prekrivanje aktivnosti ljudi in velikih zveri

Raziskovalna skupina LIFE Lynx z Veterinarske fakultete v Zagrebu je izvedla novo študijo o vplivu človekovih dejavnosti na evrazijskega risa, volka in medveda. Objavljena je v članku Silvia Blašković et al. Temporal overlap of human and apex predator activity on wildlife trails and forest roads.  Journal of Vertebrate Biology Vol. 71 • No. 22029 September 2022.

 

NAPOVEDNIK


9. november 2022: predavanja Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000 (virtualno).

6. januar 2023: rok za prijave za Nagrado Sveta Evrope za krajino

5. april 2023: rok za prijave na razpis Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo.
 


NARAVA NA KRATKO


Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2022-2023. Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023. Več.


V Portorožu zasedanje Mednarodne komisije za kitolov

V Portorožu je v znamenju slovenskega predsedovanja sredi oktobra potekalo 68. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (angleško International Whaling Commission - IWC). Več.


Poročilo o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem

Vlada je na seji 19. oktobra 2022 potrdila Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d. d. za leto 2021, vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote. Več.


Pogovori o rabi naravnih vrednot v TNP

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan si je sredi oktobra v okviru terenskega obiska ogledal sotesko Sotesko Vintgar, se srečal z županom občine Gorje ter župani oziroma predstavniki občin Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Bovec in Kobarid ter upravljavci naravnih vrednot v Triglavskem narodnem parku (TNP). Več.


Minister na 20-letnici delovanja Zavoda za varstvo narave

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je udeležil slavnostne prireditve ob 20. obletnici Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Več


Mednarodni dan krajin je v znamenju krajine in zdravja 

Vse države podpisnice Evropske konvencije o krajini 20. oktobra obeležujejo šesti Mednarodni dan krajin. Letošnji, že šesti Mednarodni dan krajin je naslovil krajino in zdravje ter pozornost usmeril v razmislek o pomenu krajine na globalni ravni kot bistveni sestavini človekovega okolja. Več.

 

Ministrstvo za okolje in prostor: Narava (druge novice)

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava