Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 257 / november  2022

 

SLOVENIJA


Želva močvirska sklednica: nov projekt za varstvo 

Pričeli so izvajati projekt LIFE URcA PROEMYS, ki naj bi izboljšal stanje populacij močvirske sklednice v območjih Natura 2000 v Italiji in Sloveniji. V projektu poleg italijanskih partnerjev sodelujeta Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Soline Pridelava soli d.o.o., trajal bo do 30. septembra 2027. Več.


Nove mlake na Ljubljanskem barju in v Jovsih

Na zemljiščih, ki so jih v okviru projekta LIFE AMPHICON v Krajinskem parku Ljubljansko barje nedavno odkupili za namene varstva narave, so jeseni pričeli z izkopom mreže 50 mlak. Izboljšanje vodnih habitatov je namreč eden ključnih ukrepov za ohranjanje dvoživk. Več

Ekipa Kozjanskega parka to jesen nadaljuje z izkopi dodatnih sedmih mlak v Jovsih, saj se tu večina prvotnih vodnih teles čez poletje izsuši, kar vrstam onemogoča uspešen razvoj. Več.


Za varovanje Marchesettijeve smetlike v Slovenski Istri

Sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI so si s predstavniki Mestne občine Koper in Cestnega podjetja Koper d.d. na terenu ogledali rastišče Marchesettijeve smetlike na pilotnem območju Slovenska Istra. Dogovorili so se za ukrepe za boljše upravljanje cestnih brežin, ki predstavljajo sekundarno rastišče Marchesettijeve smetlike. Več.


Terenski obiski NarcIS v zavarovanih območjih

Ekipa projekta LIFE NarcIS je pričela s terenskimi obiski upravljavcev zavarovanih območij: najprej so se podali v Krajinski park Goričko in v Kozjanski park.


Razširili strugo Mure pri Petanjcih

V sklopu projekta Natura Mura obnavljajo rečno dinamiko in vodne habitate. Na levem bregu Mure pri Petanjcih so zaključili dela za razširitev struge: odstranili so obstoječe obrežno zavarovanje in ga prestavili v zaledje ter posekali obrežno zarast. Več.


Krajinski park Debeli rtič z morsko in panoramsko učno pot

Krajinski park Debeli rtič obsega tudi varovani območji Natura 2000 Debeli rtič, eno je varovano po direktivi o habitatih in drugo po direktivi o pticah. Občina Ankaran je v parku vzpostavila dve krožni tematski poti po Krajinskem parku Debeli rtič. Na morski poti in panoramski poti so postavili 7 interpretativnih tabel, ki odkrivajo zanimivosti in naravne vrednote zavarovanega območja, biotsko raznovrstnost morskega okolja in človekovih tradicionalnih dejavnosti, ki so skozi leta oblikovala krajino v parku. Več.


V Polhograjskem hribovju učna pot o ogroženih vrstah

Na Golem Brdu so uredili prvo učno pot za otroke v občini Medvode, ki poteka po gozdu in je polna presenečenj. Rdeča nit so pustolovščine koconogega čuka Valentina, otroci pa na poti ob interaktivnih nalogah spoznavajo tudi druge ogrožene živalske in rastlinske vrste v osrčju Polhograjskega hribovja. Več.


Igre za raziskovanje Risove poti

S pomočjo novih interaktivnih iger lahko preverite poznavanje risa, se postavite v kožo raziskovalca, poiščete risji plen ali pa se naučite postavljati foto-pasti, več. Vsebine je ekipa projekta LIFE LYNX prilagodila za otroke stare med 6 in 9 let, seveda pa k igranju vabijo vse. Več
Obstoječim informativnim tablam o risu so na koncu  poti dodali novo tablo, poimenovano Risji kviz, več.


Na Goričkem tokrat sejali

V okviru projekta LIFE FOR SEEDS so poleti pobirali semenske mešanice na suhih travnikih na Goričkem, nato pa s pomočjo sodelavcev krajinskega parka mešanice ročno posejali na 16 vrstno revnejših travnikih in dveh opuščenih njivah. Več.


Odstranjevali invazivne vrste na slanem travniku

V okviru prostovoljnega dela so sodelavci občinske uprave občine Ankaran skupaj z naravovarstveniki na slanem travniku med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem odstranjevali invazivni tujerodni vrsti luskasto nebino in navadno amorfo. S tovrstnimi ukrepi imajo domorodne rastline boljše pogoje za uspevanje, obenem pa edini sredozemski slani travnik v Sloveniji, ki je naravna vrednota in je območje Nature 2000, ohranjajo v dobrem stanju. Več

 

Sprejet program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023

Vlada je sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Na območjih Nature 2000 odlok ne prinaša sprememb glede namena ali obsega sredstev. Sredstva ostajajo namenjena izvedbi novih in nadomestnih sonaravnih in naravovarstvenih ukrepov v območju Natura  2000 v okviru izgradnje dela ureditve hidroelektrarne Mokrice  in spodbujanju električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti na zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Več.


Varstvo starih gozdov in mreža gozdnih rezervatov v Sloveniji: stanje in perspektive

V prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani bo 22. novembra 2022  potekala delavnica kot del projekta LIFE Prognoses o varstvu staroraslih gozdov v Evropi. Z različnih vidikov želijo osvetliti trenutno stanje na področju varstva staroraslih gozdov in mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji ter v razpravi izmenjati poglede na izboljšave na tem področju. Več.


O konfliktih na podeželju, rešitvah in razvoju

Ob letošnjem Mesecu prostora je sredi oktobra 2022 Oddelek za Geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pripravili dogodek Kako konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj? Besedo so dobili tudi povabljeni gostje z različnih inštitucij, ki se s konflikti, njihovim reševanjem in preprečevanjem srečujejo pri svojem delu. Več


Nagrada Natura za sodelovanje 

Podelili so peto od šestih slovenskih nagrad Natura 2000, in sicer v kategoriji sodelovanje. Priznanje za upravljanje nahajališča rumenega sleča na Vrhku je bilo podeljeno za 18-letno sodelovanje Zavoda RS za varstvo narave OE Celje, domačinov in Turističnega društva Tržišče. Ob podelitvi so izpostavili, da prav vsak posameznik lahko pomembno prispeva k ohranjanju narave. Več.

 

EVROPSKA UNIJA 


Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami

Evropska komisija je sprejela revizijo Akcijskega načrta EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami: Revision of the EU action plan against wildlife trafficking, več.
 

Resolucije za varstvo netopirjev

V Narodnem parku Brioni na Hrvaškem je od 10. do 13. oktobra potekalo srečanje pogodbenic Sporazuma o varstvu populacij evropskih netopirjev (EUROBATS), več. Na srečanju so potrdili več novih resolucij.
 

 

BRANJE

 


Bogastvo orhidej Bele Krajine

Na spletu je objavljena knjiga Jernej Kavšek: Divje rastoče orhideje Bele krajine v naravi in na vezeninah (120 str.). Avtor je od leta 2002 do 2020 – v sodelovanju z ljubitelji narave in botaniki – evidentiral kar 1355 nahajališč orhidej. V knjigi je vsaka vrsta je predstavljena s fotografijami, oznako naravovarstvenega statusa, višine in obdobja cvetenja, kratkim opisom, zemljevidom nahajališč in fotografijo vezenine. Knjiga je dvojezična (slovenski in angleški jezik). Knjiga je izšla pri Zavodu za izobraževanje in kulturo v Črnomlju, 2022.

Posvečena jim je tudi spletna stran Orhideje Bele krajine - Ljubiteljska stran za ljubitelje narave, preko katere lahko sporočite lokacijo nahajališča.


Svet ptic

V jesenski številki revije Svet ptic (pdf, 60 str.) lahko preberete tudi članek Anje Cigan o selitvi belih štorkelj, Zoja Sukič je zapisala zgodbe nekaterih kritično ogroženih ptic. Janez Leskošek tare taksonomsko trd oreh - velikega srakoperja. Matija Mlakar Medved predstavlja gozdnega jereba, Tilen Basle pojasni kaj nam lahko selitvena strategija pove o odpornosti ptic na spremembe v okolju. Članek Damjana Vinka nosi naslov Kačji pastirji na krilih podnebnih sprememb.


Lovec

V novembrski številki revije Lovec Boštjan Pokorny piše o Pomenu lovcev kot ti. ljubiteljskih znanstvenikov. 


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 

Objavljeno je poročilo Katarina Denac et al. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2022 (DOPPS, september 2022) (158 str.).


Škocjanske jame – terenski studio

Ob Unescovem svetovnem dnevu biosfernih območij je terenski studio Vala 202 obiskal osrčje slovenskega biosfernega območja Kras: Škocjanske jame.


Dušan Klenovšek – radijski gost

Na Valu 202 Radia Slovenija so v oddaji Nedeljski gost, 6.11.2022 predstavili biologa Dušana Klenovška. Intervju so posneli med Savo in posavskim Svetim Lovrencem, tako da se je zraven kot tretji sogovornik prikradla še narava.


Črni močeril 

V podkastu V imenu narave (z Meto Ornik) z naslovom Uspešno se je skrivala pred znanostjo sodeluje biolog Andrej Hudoklin. Z njegovo pomočjo izvemo kako dobro poznamo črnega močerila, več o miniaturnem habitatu, v katerem ta biva, o tem, kaj ga najbolj ogroža, pa tudi o sodelovanju z domačini in o tem, kje lahko črnega močerila opazujemo v naravi, ne da bi ga motili, ter zakaj je dobro, da je naravovarstvenik optimist.


Ptice selivke 

V podkastu V imenu narave (z Meto Ornik) z naslovom Ptice selivke na poti najpogosteje ogroža človek s pomočjo Tilna Basleta izvemo več o ogroženosti rečnih ekosistemov, o kampanji Varuhi gozdnih specialistov, pa tudi o krivolovu, zgodbi taščice iz Ulcinja in skrivnostnem malem deževniku. Ter tudi o tem ali mlade danes narava še zanima.


Čez slani travnik – video 

V okviru projekta Občine Ankaran Čez slani travnik je nastal tudi promocijski video Čez slani travnik (YouTube, 1:53), v katerem so prikazane tudi naravne vrednote slanega travnika.


Ohranjanje netopirjev v mestih

Objavljen je članek: Daniel Lewanzik et al: Evaluating the potential of urban areas for bat conservation with citizen science data, Environmental Pollution, 297.


Financiranje Nature 2000

Evropska komisija je objavila priročnik, ki predstavlja različne programe financiranja, ki lahko podpirajo Naturo 2000: Financing Natura 2000 – EU Funding Opportunities for 2021-2027  (164 str.)


Bilten biogeografskega procesa

Evropska komisija je objavila oktobrsko številko biltena  Natura 2000 Biogeographical Process Newsletter (pdf, 8 str.)


Metulji Evrope in strategija EU za biotsko raznovrstnost 

Na spletu so objavljene predstavitve z dogodka Networking event on butterflies and EU Biodiversity Strategy targets, ki je potekal marca 2022. Objavljen je tudi posnetek plenarnega dela srečanja (YouTube, 2:21:28).


Vroče točke migracij ptic

V Madridu, Španija je bil oktobra 2022 hibridni dogodek Mediterranean and Macaronesia Natura 2000 Sites as Bird Migration Hotspots, predstavitve so objavljene na spletu.
 

NAPOVEDNIK


22. november 2022: delavnica Varstvo starih gozdov in mreža gozdnih rezervatov v Sloveniji: stanje in perspektive, Ljubljana.

24-25 november 2022: dogodek Europe’s freshwater fishes in the context of the Biodiversity Strategy targets for protected areas and conservation status improvement of habitats and species, Bruselj, Belgija.

6. januar 2023: rok za prijave za Nagrado Sveta Evrope za krajino

Marec/april 2023: dogodek Restoring Degraded Landscapes through Green Infrastructure. Lizbona, Portugalska.

5. april 2023: rok za prijave na razpis Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo.

pomlad 2023: dogodek Continental river restoration event Coalition Clean Baltic CCB, Pestkownica, Poljska.


NARAVA NA KRATKO


Zasedanje konference pogodbenic CITES

V Panami se je 14. novembra 2022 začelo 19. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Pogodbenice bodo preučile strožje trgovinske predpise za skoraj šeststo vrst živali in rastlin, ki jim grozi povečana nevarnosti izumrtja zaradi mednarodne trgovine z njimi (to vključuje tako žive osebke kot tudi dele in izdelke iz njih). Več.


Stališče o evropskih direktivah s področja energetike

Vlada RS je 28. 10. 2022 sprejela stališče, da predlog Evropske komisije glede zvišanja deleža obnovljivih virov energije na 45 % v bruto končni rabi energije Evropske unije do leta 2030 lahko podpre. Vendar dodaja, da se morajo hkrati upoštevati vse relevantne okoliščine, med njimi tudi relativno visoka deleža zaščitenih območij pod Natura 2000 v Sloveniji. Več.


Operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026

Vlada Republike Slovenije je 11. novembra 2022 sprejela Operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 (OPNGP 2022–2026), več.


Sanacija gozdov na Krasu po požaru

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo Predlog načrta sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu, od 15. julija do 29. julija 2022. Rok za pripombe je 30. november 2022.

 

Ministrstvo za okolje in prostor: Narava (druge novice)

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava