Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Glavni cilj projekta je ohranjati in obnavljati visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in bogastvo ekosistemov, od Alp do… [več]

Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije začenjata z izvajanjem novega projekta Varstvo pred… [več]

Cilj projekta LIFE URcA PROEMYS (Urgent Conservation Actions pro Emys orbicularis in Italy and Slovenia) je izboljšanje… [več]

Degradacija in izginjanje življenjskih okolij zaradi spremembe rabe zemljišč in intenzifikacije kmetijstva sodita med… [več]

Projekt Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) je triletni projekt (2021–2024) za izboljšanje ohranjenosti narave v… [več]

DOPPS skupaj s štirimi partnerji (Kmetijski inštitut Slovenije, Javni zavod Krajinski park Goričko, Javni zavod… [več]

Cilj projekta je izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju.  S projektnimi… [več]

Učinki podnebnih sprememb so vidni tudi v evropskih gozdovih, v sredozemskem območju naraščajoče temperature in vse… [več]

Cilj čezmejnega projekta BANAP je ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah. V projektu bodo pripravili…

[več]

Ime projekta: LIFE Varstvo starih gozdov v Evropi: Okrepitev varstva pragozdov in starih gozdov v Evropi na temelju… [več]

Partnerji projekta Interreg PRONACUL, ki delujejo tudi na območjih Natura 2000, so za glavni cilj projekta postavili…

[več]

Namen projekta je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati rešitve za trajnostni razvoj…

[več]

Temeljni cilj projekta je ohranjanje in varstvo okolja, izboljšanje mokrotnih habitatov in biotske raznovrstnosti na…

[več]

Evropski bober je uvrščen na Direktivo o habitatih, zato je Slovenija zanj dolžna ohranjati ugodno ohranitveno stanje. 

[več]

Projekt je del programa Interreg Slovenija Italija, prednostna os 3, Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih… [več]

Sekundarni biotopi v Zalogu ležijo v območju Natura 2000 Temenica. Na delu območja bodo izvedli ureditve, da bi… [več]

V okviru projekta bodo za namen inovativne in sodobne predstavitve območja Natura 2000 obnovili del gradu Borl. [več]

S projektom »zaDravo« bodo izboljšali neugodno stanje štirih habitatnih tipov (skalna travišča na bazičnih tleh,…

[več]

Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Osrednja tema… [več]

Krajinski park Lahinja spada med manjše parke (259 ha površine), hkrati pa s svojo pestrostjo naravnih in kulturnih… [več]
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava